لیزوزوم: هدف داروی رز بنگال درالقاء مرگ سلولی در سلولهای ملانوم

چکیده:
در مطالعات قبلی نشان داده شد که داروی رزبنگال (RB) نه به عنوان یک ترکیب حساس کننده نوری بلکه به تنهائی و در عدم حضور نور، سبب القا دو نوع مرگ سلولی از نوع اپپتوز و غیر اپپتوز درسلولهای ملانوم گردیده و فعالیت کلینیکی در ملانوما دارد. لیکن مکانیسم این توکسیسیته، مشخص نگردیده است. در سالهای اخیر لیزوزوم بعنوان آغاز گر انواع مختلف مرگ سلولی شامل نکروز، اپپتوز وابسته به کاسپاز ها و اپتوز مستقل از کاسپاز ها پیشنهاد شده است. فرضیه این مطالعه این است که لیزوزوم و احتمالا یک از پروتئاز های آن بنام کاتپسین B هدف داروی RB می باشند. برای اثبات این فرضیه باید نشان داد که اولا مهار کاتپسین B، مرگ سلولی القا شده توسط RB را مهار می کند. همچنین مهار همزمان کلیه کاسپاز ها، اشکار خواهد نمود که آیا فعال شدن کاتپسین B سبب فعال شدن کاسپاز ها می گردد یا بالعکس.
ثانیا باید نشان داده شود که RB سبب اسیب غشای لیزوزوم و آزاد شدن و در نتیجه فعال شدن کاتپسین B می گردد. روندی که با اتصال کاتپسین B به یک پروتین فلورسنت زرد رنگ انجام می گیرد.
در صورت اثبات این فرضیه مسیر جدیدی از فرایند مرگ سلولی توسط RB که آغاز گر آن لیزوزوم و پروتذاز های آن مانند کاتپسین B خواهند بود ارائه میگردد. می توان انتظار داشت که این مسیر کمتر تحت تاثیر مقاومت به دارو های شیمی درمانی که در روش های کلاسیک القا اپپتوز دیده می شود، قرار گیرد. داروهای لیزوزوموتروپیک می توانند راهکار جدید درمانی در شیمی درمانی تومور ها باشند
زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p478790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!