ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

پیام:
چکیده:
مقدمه
مرگ و میر انفارکتوس میوکارد می تواند ناشی از آریتمی یا نارسایی قلبی باشد. لکوسیتوز، به ویژه افزایش نوتروفیل ها، مشخصه ای از پاسخ التهابی در بیماران با انفارکتوس میوکارد است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین لکوسیتوز در بدو مراجعه بیماران با انفارکتوس میوکارد و بروز نارسایی قلبی، طراحی و اجرا گردید.
روش ها
مطالعه به صورت مورد- شاهدی در بیمارستان فاطمیه (س) سمنان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. از بیمارانی که در 24 ساعت اول شروع درد مراجعه نمودند، نمونه ی خون جهت انجام آزمایش آنزیم های قلبی و شمارش سلول های خونی گرفته شد. در روزهای سوم تا پنجم اکوکاردیوگرافی انجام شد. تعداد 69 بیمار با کسر جهشی کم تر از 45 درصد به عنوان نارسایی قلبی (گروه مورد) و 69 بیمار با کسر جهشی بیشتر یا مساوی 45 درصد که از نظر عوامل خطرزای اصلی، سن و جنس با گروه مورد همگن بودند، به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
لکوسیتوز (11000≤(WBC در 8/47 درصد بیماران گروه مورد و 3/20 درصد گروه شاهد دیده شد. رابطه ی بین لکوسیتوز و ابتلا به نارسایی قلبی معنی دار بود (001/0=p). 6/69 درصد بیماران گروه مورد و 8/34 درصد گروه شاهد نوتروفیلی (نوتروفیل بیشتر از 65%) داشتند. ارتباط بین نارسایی قلبی و نوتروفیلی معنی دار بود (0001/0>p). 3/33 بیماران گروه مورد و 6/40 درصد بیماران گروه شاهد منوسیتوز (منوسیت بیشتر از 2%) داشتند (3/0=p).
نتیجه گیری
لکوسیتوز و نوتروفیلی در فاز حاد انفارکتوس میوکارد، عامل مهمی برای پیش بینی نارسایی قلبی می باشد و برای تعیین ریسک بیماران انفارکتوس میوکارد می توان از معیار لکوسیتوز استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
62
لینک کوتاه:
magiran.com/p481001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.