مقایسه میزان رادیکال های آزاد بزاق افراد قبل و پس از استفاده از پروتز با بیس آکریلی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امکان آزاد شدن رادیکال آزاد، در زمان استفاده از پروتز کامل متحرک وجود دارد. با توجه به اثر تخریبی رادیکالهای آزاد و نقش آنها به عنوان واسطه های شیمیایی التهاب، اندازه گیری میزان تولید رادیکالهای آزاد ناشی از متیل متاکریلات مورد استفاده در دندانپزشکی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان رادیکالهای آزاد بزاق در مقاطع زمانی آغاز گذاشتن پروتز متحرک و پس از گذاشتن آن است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، از تعداد 50 بیمار استفاده کننده پروتز کامل متحرک، نمونه بزاق در زمان آغاز و پس از استفاده از پروتز کامل متحرک تهیه شد و با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مقدار رادیکالهای آزاد آن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج با استفاده از Student’s t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
مقایسه میانگین غلظت رادیکالهای آزاد در بزاق بیماران با پروتز کا مل متحرک نشان داد که در شروع استفاده از پروتزمیانگین غلظت رادیکالهای آزاد بزاق 13/0±6/0 نانوگرم در لیتر و 1 ماه پس از استفاده از پروتز 18/0±15/1 نانوگرم در لیتر است. میانگین غلظت رادیکالهای آزاد بزاق در مقاطع زمانی قبل از گذاشتن پروتز کامل متحرک و پس از گذاشتن پروتز کامل متحرک (1 روز، 1 هفته، 1 ماه پس از گذاشتن پروتز) بتدریج افزایش نشان میدهد که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود(05/0P<).
نتیجه گیری
رادیکال آزاد در هنگام استفاده از پروتز متحرک در بزاق آزاد میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p481456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!