نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان بخش های همودیالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بخش های همودیالیز از مراکزی است که به علت وجود وسایل و تجهیزات پزشکی، ماشین های همودیالیز و انجام فرآیند همودیالیز متاسفانه محیط مناسبی برای شیوع عفونت های بیمارستانی می باشد. به همین دلیل مطالعه حاضر جهت بررسی نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز همودیالیز انجام گرفته است.

روش بررسی

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است. در این تحقیق کلیه مراکز همودیالیز بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که 4 مرکز می باشد، بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل یک پرسشنامه سه قسمتی و همچنین 5 برگه مشاهده مربوط به مشخصات محیط فیزیکی، نحوه ضدعفونی کردن محیط، ماشین های همودیالیز و وسایل مشترک مصرفی و نحوه به کار بستن روش های محافظتی توسط کارکنان بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS و آمار توصیفی جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده گردید.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد که به لحاظ مشخصات محیط فیزیکی، یکی از مراکز در سطح نسبتا مطلوب و سایر مراکز در سطح نامطلوب بوده اند. نحوه به کارگیری روش های ضدعفونی و پاک سازی در مورد محیط فیزیکی در 50% مراکز در سطح مطلوب و در 50% نسبتا مطلوب، در مورد سطوح و لوله های ماشین های همودیالیز کلیه مراکز در سطح مطلوب، در مورد وسایل مشترک مصرفی در بخش های همودیالیز کلیه مراکز در سطح نسبتا مطلوب و در مورد به کار بستن روش های محافظتی توسط کارکنان، 25% مراکز در سطح نسبتا مطلوب و 75% دیگر در سطح نامطلوب بوده اند.

نتیجه گیری

به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که نحوه به کارگیری روش های کنترل عفونت توسط کارکنان مراکز همودیالیز چندان مطلوب نیست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p483287 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.