بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت

پیام:
چکیده:
مقدمه رایانه و شبکه اطلاع رسانی نقش مهم و فزاینده ای در امر آموزش پزشکی ایفا می کنند. این پژوهش به منظور تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت انجام شده است.روش ها مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی تعداد 210 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت. نمونه گیری به صورت طبقه ای از تمام دانشکده ها و گروه های هر دانشکده انجام گرفت. از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد استفاده شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از تست های آماریT-test، آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و کروسکال والیس(Kruskal Wallis) تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نتایج به دست آمده در مورد نگرش، حاکی از آن بود که: 3/97 درصد از اعضای هیات علمی به نقش مهم یادگیری رایانه در ارتقای فعالیت های دانشگاهی خود اعتقاد داشتند. میانگین دانش اعضای هیات علمی که نشانگر مهارت آنها در استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای رایج، پست الکترونیکی و جستجوی مقالات در بانک های اطلاعاتی و مجله های آن لاین (on line) و... می باشد، 5/5±84/10 از 20 محاسبه گردید. در بررسی عملکرد، اعضای هیات علمی بطور متوسط در هفته 2/7±8/7 ساعت از رایانه و 9/5±4/6 ساعت در هفته از اینترنت بهره می گیرند. تفاوت معنی داری بین دانش افراد در دانشکده های مختلف مشاهده شد ولی در مقایسه دانش اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه دانشگاهی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بررسی میزان ساعات کار با رایانه در دانشکده های مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده گردید.بحث اکثریت اعضای هیات علمی نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در آموزش پزشکی نگرش مثبت داشتند ولی درصد قابل توجهی از آنها، از دانش و مهارت کافی برخوردار نبودند. بنابراین، لازم است تدابیری برای ارتقای دانش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه در راستای استفاده بهینه از رایانه و اینترنت اتخاذ گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p483805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.