نقش عوامل آموزشی - دموگرافیک دانشجویان پزشکی زاهدان در امتحان جامع علوم پایه

پیام:
چکیده:
مقدمه. امتحان جامع علوم پایه که اولین آزمون سراسری دانشجویان پزشکی بعد از شروع تحصیل می باشد، می تواند تا حد زیادی توانایی های آنان را در گذراندن دوره ارزیابی کند. تجربه نشان داده است دانشجویانی که در امتحان ناموفق هستند در دوره های بعدی با مشکل مواجه خواهند بود. هدف از این تحقیق, تعیین نقش عوامل آموزشی – دموگرافیک بر نتیجه نمرات امتحان جامع علوم پایه پزشکی بود. روش ها. در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی, کلیه شرکت کنندگان امتحان جامع اسفند ماه 1377 که 73 نفر بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نمرات کلیه دروس دوره، نمره امتحان جامع و برخی از متغیرهای اجتماعی دموگرافیک از پرونده آموزشی آنان استخراج گردید و با آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خطر نسبی مردودی در امتحان جامع مشخص گردید. نتایج. تعداد مردودین امتحان20 نفر و خطر نسبی مردودی در امتحان جامع برای دانشجویان ضعیف در درس بافت شناسی 32/10 و معنی دار بود. این نسبت برای درس ایمنی شناسی 55/4 و بهداشت3، 11/4 و معنی دار بود. خطر نسبی مردودی برای ساکنین خوابگاه 2/7، سهمیه غیر مناطق 4/3 و افرادی که دوره علوم پایه را در بیش از 5 نیم سال گذرانیده بودند،1/3 و معنی دار بود. مدل رگرسیون نیز نشان داد که دروس میکروب شناسی، فیزیولوژی2، بافت شناسی، جنین شناسی و سهمیه همبستگی مستقیم و درس روانشناسی همبستگی معکوس با نمره امتحان جامع دارند. بحث. متغیرهای سهمیه، استفاده از خوابگاه و طول دوره علوم پایه از متغیرهای مرتبط با نمره یا نتیجه امتحان جامع هستند. متغیرهای فیزیولوژی2، میکروب شناسی، بافت شناسی و سهمیه، با توجه به خطر نسبی بزرگ و معنی دار و ضریب رگرسیون بزرگ جزو مهمترین متغیرهایی هستند که با نمره یا نتیجه امتحان جامع بیشترین ارتباط را دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p483807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.