دیدگاه اعضای هیات علمی در مورد نظارت اداری و بالینی در برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پیام:
چکیده:
مقدمه یکی از مهمترین فعالیت های مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی، نظارت بر عملکرد مدرسان می باشد. نظارت به دو صورت اداری و بالینی می تواند صورت پذیرد، نظارت اداری بطور معمول و از طریق اداری انجام می شود و نظارت بالینی با استفاده از نگرش روابط انسانی و بر اساس کمک به رشد حرفه ای مدرس و بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان رخ می دهد، این مطالعه به منظور مقایسه دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در مورد تاثیر نظارت اداری و بالینی در فرایند تدریس - یادگیری انجام گرفته است.روش ها دراین پژوهش توصیفی تحلیلی، دیدگاه 135 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی همدان، شهید بهشتی و اصفهان که به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شده بودند، از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS با روش آماری توصیفی و تحلیلی با آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج میانگین امتیازات مربوط به دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد تاثیر نظارت بالینی بر بهبود کیفیت تدریس - یادگیری بیشتر از میانگین امتیازات مربوط به نظارت اداری بوده و همچنین پاسخ دهندگان، کاربرد نظارت بالینی با مراحل پیشنهاد شده توسط پژوهشگر را در بهبود کیفیت تدریس - یادگیری بسیار مفید ارزیابی نمودند.بحث کاربرد نظارت بالینی می تواند از طریق توسعه و رشد مهارتهای تدریس مدرسان به بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان کمک نماید و از این طریق، کار آیی نظام آموزشی افزایش یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p483808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.