بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک رفتار کارکنان می باشد. تعهد سازمانی با تاثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهره وری، بهبود ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن می گردد. با وجود اهمیت زیاد، تاکنون در ایران تحقیقی که تعهد سازمانی پرستاران را مورد ارزیابی قرار دهد، انجام نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی پرستاران و رابطه آن با رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش های داخلی- جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1384 انجام شد.
مواد و روش ها
از روش توصیفی - همبستگی جهت توصیف و ارزیابی روابط بین متغیرها استفاده شد. تعداد 220 مجموعه پرسشنامه (شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی) بین پرستاران توزیع شد که تعداد 202 مجموعه پرسشنامه برگردانده و 198 مجموعه پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی مناسب تشخیص داده شد.
یافته ها
بین عوامل فردی (به جز جنسیت) و ابعاد مختلف تعهد سازمانی پرستاران اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. بین رضایت شغلی پرستاران و تعهد عاطفی و تکلیفی رابطه ای مثبت، ولی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر رابطه ای منفی وجود داشت. واحدهای مورد پ‍ژوهش به ترتیب بیش ترین میزان رضایت را از ارتباط با همکاران، جایگاه شغلی، نظارت و سرپرستی و مدیریت، و کم ترین میزان رضایت را از شرایط کار و امنیت شغلی و حقوق و مزایا داشتند.
نتیجه گیری
عوامل فردی نبایستی ملاک گزینش پرستاران متعهد باشد و لازم است مدیران پرستاری بعد از استخدام کارکنان، در جهت ایجاد تعهد سازمانی در آن ها تلاش نمایند. مدیران پرستاری می توانند با افزایش تعهد عاطفی و تکلیفی در پرستاران میزان عملکرد آن ها را افزایش دهند. بدین منظور مدیران پرستاری لازم است با ایجاد رضایت از حقوق و مزایا و فراهم کردن شرایط مناسب کاری و تامین امنیت شغلی، میزان نارضایتی کارکنان را کاهش داده و با حمایت از کارکنان و تشویق مناسب، میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری را افزایش دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
407
لینک کوتاه:
magiran.com/p489004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!