نوروفیبروماتوزیس نوع II

چکیده:
Objective: Determining the frequency of hearing disorders and hearing aid using in the clients referring to the Avesina education and health center, audiometry clinic, 1377. Method and Material: This is an assesive-descriptive survey that conducted on more than 2053 (1234 males and 819 females) who referred for audiometry after examination by a physician. Case history, otoscopy, PTA, speech and immittance audiometry were conducted for all the clients. The findings were expressed in tables and diagrams of frequency. The age and sex relationship. All types of hearing losses and the number of the hearing-impaired clients need a hearing aid were assessed. Findings: 56% of this population were hearing-impaired and 44% had normal hearing were hearing. 60% were males and 40% females. Of the hearing-impaired, 44% had SNHL, 35.6% CHL and 8.2% mixed hearing loss. The hearing aid was prescribed for 204 (83 females and121 males) if they need that only 20 females and 32 males wear it. Conclusion: It this sample, SNHL is of higher frequency. According to this survey, the more the age, the more the hearing aid is accepted (85% of wearer are more than 49) the prevalence of the hearing impaired males are more than females (60% versus 40%). Only 25% of the hearing-impaired wear hearing aids.
زبان:
فارسی
در صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p510457 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!