بررسی آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهر ایلام

چکیده:
آلودگی به شپش سر تهدیدی برای بهداشت جامعه، خصوصا مراکز تجمع انسانی که سطح بهداشت فردی پایین دارند، به شمار می رود. در سال تحصیلی 77-76، مطالعه ای به منظور تعیین وضعیت پاره ای از متغیرهای موثر بر میزان شیوع شپش سر بر روی 658 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ایلام صورت گرفت. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و مشاهده شپش بالغ، نمف و رشک آن بر روی سر و مقنعه دانش آموزان با ریزبین دستی، اطلاعات مورد نیاز و موارد آلوده به شپش سر مشخص گردیدند. در مجموع 5.5 درصد جمعیت مورد مطالعه آلوده به شپش سر بودند که از این میزان، 6.5 درصد آلودگی مربوط به دختران و 4.5 درصد مربوط به پسران بود. به منظور سنجش ارتباط بین میزان آلودگی و متغیرهایی چون جنس، سواد والدین، شغل مادر، بعد خانوار و وجود حمام در منزل از آزمون آماری کای دو و فیشر استفاده شد و مشخص گردید که بجز جنس و شغل مادر، بین تمامی متغیرها با میزان آلودگی رابطه معنی داری وجود دارد P=0)). نتایج بررسی نشان داد که میزان آلودگی در ایلام نسبت به سایر مناطق مطالعه شده کشور از شیوع کمتری برخوردار است. بنظر می رسد سیاستگذاران آموزش و پرورش کشور با توجه به وضعیت موجود بایستی با بکارگیری نیروهای بهداشتی در تقویت و فعال سازی واحد بهداشت مدارس، گام موثری را در جهت ریشه کنی کامل مشکل بهداشتی بردارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p51444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!