میزان توافق آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (81-1369)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
دانشگاه های علوم پزشکی کشور هر سال دو بار از طریق نمرات دانشجویان هر دانشگاه در آزمونهای جامع علوم پایه و پیشکارورزی (4 آزمون در هر سال) رتبهبندی میشوند. بر این اساس، این مطالعه بهمنظور تعیین میزان توافق این دو آزمون به عنوان ابزار رتبهبندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین سایر دانشگاه ها صورت پذیرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در25 دوره آزمونهای جامع علوم پایه و 20 دوره پیشکارورزی طی سالهای 81-1369 جمعآوری و بررسی شدند. با محاسبه رتبه درصدی و تعیین میانه به عنوان نقطه برش به دو صورت (همزمان و با فاصله سه ساله) ضریب توافق کاپا محاسبه گردید. این ضریب به تفکیک ماه انجام آزمون (شهریور و اسفند) و تعداد دانشجویان شرکتکننده در آزمون نیز محاسبه شد.
یافته ها
برای حالت اول (یعنی هر دو آزمون به طور همزمان انجام شده بودند) ضریب توافق کاپا برای دو آزمون در کل دوره ها برابر با 20/0 و برای حالت دوم (با درنظرگرفتن این مطلب که هر دانشجوی پزشکی به طور متوسط پس از گذشت سه سال از شرکت در آزمون جامع علوم پایه در آزمون پیشکارورزی شرکت میکند) ضریب توافق برابر با 05/0 به دست آمد. مقدار ضریب توافق کاپا در هر دو حالت (همزمان و با فاصله سه ساله) و برای زیرگروه های چهارگانه (اسفند، شهریور، زیر50 نفر و 50 نفر و بیشتر) نیز محاسبه شد که فقط در حالت اول برای آزمونهایی که تعداد دانشجویان شرکتکننده در آن کمتر از 50 نفر بود، معنادار شد (004/0= p).
بحث: در این مطالعه با دو روش متفاوت میزان توافق آزمونهای جامع علوم پایه و پیشکارورزی محاسبه شد. در هر دو روش ضریب توافق کاپا بسیار پایین بود و نشاندهنده این موضوع بود که بین این دو آزمون جامع از نظر سنجش رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در میان سایر دانشگاه های علوم پزشکی توافقی وجود ندارد؛ یعنی دو آزمون مذکور هر کدام دو جنبه مختلف از ویژگی های دانشگاه را ارزیابی میکنند و نمیتوانند در ارزیابی دانشگاه جانشین یکدیگر شوند. در مورد میزان کاپای دو آزمون در مورد گروهی که تعداد دانشجویان کمتر از 50 نفر بودند، به نظر می رسد که دلیل توافق بالای آنها در دو آزمون ویژگی های گروه خاصی از دانشجویان باشد که نتوانستهاند بهموقع در امتحانات جامع شرکت کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p516610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.