اندازه گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی، استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی و استانداردکردن پرسشنامه باورهای ارتباطی (رومنس و دی‎بورد، 1995)، در گروه نمونه‎ای به حجم 535 نفر متاهل (291 زن، 244 مرد) در شهر تهران اجرا شد. پس از حذف 13 گویه به دلیل قدرت تشخیص و بار عاملی ضعیف، اعتبار 58 گویه باقی‎مانده از طریق همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله یک ماه به ترتیب برابر با 95/0 و 93/0 به دست آمد. تحلیل ‎عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسشنامه از هفت عامل 1) کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی 2) وابستگی متقابل 3) انحصارطلبی در روابط 4) فداکردن خود برای دیگری 5) منطقی بودن و پذیرش‎متقابل 6) خواندن افکار یکدیگر 7) آگاهی از افکار و احساسها و نیازهای گذشته همسر اشباع شده است. تحلیل‎عاملی تاییدی درستی عاملهای استخراج‎شده را تایید کرد. همبستگیRBQ با آزمون باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968) روایی همگرای آن را تایید کرد (32/0 =r، 01/0P <). دو جنس از لحاظ باورهای ناکارآمد زناشویی تفاوت نداشتند. افراد با تحصیلات غیردانشگاهی، باورهای ناکارآمد بیشتری نسبت به افراد با تحصیلات دانشگاهی داشتند. بین سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان با باورهای ارتباطی رابطه‎‎ای به دست نیامد. جدول تبدیل نمره های خام به نمره های استاندارد RBQ برای کل گروه ارائه شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p518000 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!