اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش های سوری

پیام:
چکیده:
چکیده اثر تغییرات غلظت گلوکز خون ایجاد شده متعاقب محرومیت غذایی 24 ساعت، تزریقات داخلی صفاقی انسولین (2 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و گلوکز (2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بر پاسخهای درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین (20 میکرولیتر، 5درصد) در موش های سوری بررسی شده است. تغییرات غلظت گلوکز خون با خونگیری از نوک دم موش ها تعیین شد. تزریق داخل صفاقی انسولین و محرومیت غذایی 24 ساعت میزان گلوکز خون را کاهش و تزریق داخل صفاقی گلوکز آن را افزایش داد. تزریق کف پایی فرمالین یک پاسخ مشخص درد دو مرحله ای با یک مرحله سکون بین دو مرحله ایجاد کرد. محرومیت غذایی 24 ساعت و تزریق انسولین پاسخ درد مرحله دوم را کاهش دادند. تزریق گلوکز پاسخ درد را در مرحله سکون افزایش داد. به نظر می رسد که هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی ممکن است در درد نوروژنیک دخالتی نداشته باشند. هیپوگلیسمی درد التهابی را کاهش می دهد و هیپرگلیسمی با افزایش پاسخ درد در مرحله سکون موجب پردردی می شود. واژه های کلیدی: هیپوگلیسمی، هیپرگلیسمی، انسولین، درد فرمالینی، موش های سوری.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p518154 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!