ارتباط اسیدیته معده با محل خونریزی داخل مغزی اولیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سکته مغزی بعد از بیماری های قلبی و سرطان، سومین علت مرگ می باشد و درمیان علل سکته مغزی، خونریزی داخل مغزی سومین علت مرگ می باشد. خونریزی داخل مغزی اولیه غالبا ناشی از فشارخون بالای مزمن و تغییرات دژنراتیو مغزی است و خونریزی گوارشی از جمله عوارض مرحله حاد آن است. اهداف این مطالعه مقطعی تحلیلی یافتن ارتباطی بین اسیدیته معده و محل خونریزی بعدی و فشارخون در بیماران بود.
مواد و روش کار
این مطالعه برروی 89 بیمار با خونریزی اولیه مغزی که بین سالهای 1382-1381 به بیمارستان گلستان اهواز ارجاع شده بودند انجام شد. محل خونریزی بوسیله سی تی اسکن در روز اول بستری مشخص گردید و اسیدیته معده این بیماران در چهار نوبت (دونوبت در روز اول و دونوبت در روز چهارم) اندازه گیری شد.
یافته ها
براساس یافته های این مطالعه بین اسیدیته معده و خونریزی تالاموس در روز اول ارتباط معنی داری وجود داشت)05/0 (P<. بطوریکه بیماران با خونریزی تالاموس اسیدیته معده بالاتری نسبت به خونریزی در سایر نقاط داشتند. میزان فشار خون بیماران با اسیدیته معده و محل خونریزی داخل مغزی ارتباط معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به مجاورت تالاموس و هیپوتالاموس و نقش آن در ترشح اسید معده، می توان حدس زد افزایش اسیدیته معده در روز اول ناشی از اثر تحریکی خونریزی داخل تالاموس بوده و تجویز داروهای ضد اسید معده در روز اول بعد از خونریزی تالاموس می تواند از خونریزی معده جلوگیری کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
273
لینک کوتاه:
magiran.com/p518365 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.