مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 (

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کارآموزی بخش اساسی و مهم آموزش در هر رشته به خصوص رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است. بسیاری از دانسته های دانشجویان در طول تحصیل از رهگذر دروس کارآموزی تحقق می یابد. با توجه به اهمیت و نقش دروس کارآموزی در توانمندسازی دانشجو این مطالعه باهدف بررسی وضعیت اجرای دروس کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دید مربیان و دانشجویان، اجرا شد.

روش کار

در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 102 نفر مربی و دانشجوی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت کردند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای که در آن وضعیت کلی دروس کارآموزی در قالب 4 حیطه شامل فرآیند آموزش، یاد دهنده، یاد گیرنده و عرصه های کارآموزی، تنظیم شده بود، صورت گرفت.

یافته ها

تحلیل نظرات پاسخگویان نشان داد، گروه مربیان وضعیت کارآموزی را با میانگین نمره 36/39 درسطح خوب و گروه دانشجویان با نمره 06/28 در سطح متوسط ارزیابی کردند. تحلیل نتایج برحسب حیطه های مختلف کارآموزی نشان داد که گروه دانشجویان کم ترین میانگین را به حیطه عرصه های کارآموزی (6/22) و گروه مربیان به حیطه یاد گیرنده (4/33)، اختصاص دادند از دید مربیان بیشترین مشکل مربوط به امکانات ایاب و ذهاب (25=) و از دید دانشجویان بیشترین مشکل مربوط به آشنا نبودن پرسنل مراکز بهداشتی درمانی با نیارهای آموزشی آنان (43/18=) بود.

نتیجه گیری

دروس کارآموزی خصوصا در حیطه عرصه های کارآموزی که پاسخگویان کمترین میانگین نمره را به آن داده بودند نیاز به توجه و دقت نظر بیشتری دارد. در این زمینه برای تسهیل و سودمند بودن کارآموزی ها، بایستی تمرکز مسوولان و برنامه ریزان آموزشی بر آشنایی، توجیه و جلب مشارکت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p528488 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.