بررسی شیوع عفونت ویروس اپشتین بار (EBV) و عوامل مرتبط در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی ارومیه در فاصله سال های 83-1381

پیام:
چکیده:
مقدمه
EBV از خانواده Herpesveridane و از جنس Lymph crypto Virus است. بررسی های انجام شده ثابت کرده اند که 80 تا 90 درصد بیماران در سال اول بعد از پیوند، مبتلا به عفونت ثانویه EBV می شوند و رابطه نزدیکی بین اختلال کار پیوند و EBV وجود دارد. فعالیت مجدد این ویروس موجب تحریک سیستم ایمنی و در نتیجه باعث پس زدگی کلیه پیوند شده می شود. هدف از اجرای این طرح تعیین میزان شیوع و عوامل مرتبط در ایجاد عفونت EBV در دریافت کنندگان پیوند کلیه می باشد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی، بر روی 68 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه که در فاصله سالهای 83-1381 در بخش پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی ارومیه بستری بودند، انجام گردید. برای تعیین آنتی بادی علیه آنتی ژن های EBV آزمایشات سرولوژیک به روش ELISA انجام گرفت. اطلاعات راجع به بیماران از طریق مراجعه به پرونده های پزشکی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. بیماران در طول یک سال از نظر رد پیوند و نوع داروهای ایمنوساپرسیو مورد استفاده، تحت نظر قرارگرفتند تا عوامل مرتبط با فعالیت مجدد ویروس تعیین گردد.
نتایج
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که 58 بیمار (3/85 %) دارای عفونت قبلیEBV و 10 نفر از آنها (7/14 %) دارای عفونت فعال بودند. در این بررسی عفونت اولیه و سرونگاتیویتهEBV دیده نشد. در طول یک سال بعد از پیوند، عفونت فعال و ثانویه EBV در 40 نفر (8/58 %) مشاهده گردید. 65 بیمار (6/95 %) قبل از پیوند سروپوزیتیو برای EBNAIgG بودند و بعد از پیوند تمام 68 نفر (100%) سرم مثبت شدند. 63 بیمار (6/92 %) قبل از پیوند سروپوزیتیو برای VCAIgG بودند و بعد از پیوند 66 نفر (9/96 %) آنها سرم مثبت شدند. 12 بیمار (6/17 %) قبل از پیوند سروپوزیتیو برای VCAIgM بودند و بعد از پیوند 40 نفر (8/58 %) آنها سرم مثبت شدند. عفونت فعال و ثانویه در 23 نفر (8/65 %) از بیمارانی که سیکلوسپورین، پردنیزولون و آزاتیوپرین دریافت کرده بودند، در 3/33 درصد از بیمارانی که سیکلوسپورین، پردنیزولون و MMf گرفته بودند و 9/57 درصد از بیمارانی که تنها از سیکلوسپورین و پردنیزولون استفاده کرده بودند، مشاهده شد. در طول یک سال بعد از پیوند 19 بیمار پیوندی دارای رد حاد پیوند بودند که 6 نفر(5/31 %) از آنها دارای عفونت قبلی و 13 نفر (5/68 %) باقیمانده عفونت فعال ویروس را نشان دادند.EBV در 14 نفر (9/53 %) از بیمارانی کهALG دریافت کرده بودند و 27 نفر (3/64 %) از بیمارانی که ALG دریافت نکرده بودند، فعالیت مجدد داشته و در این خصوص تفاوت آماری معنی داری دیده نمی شود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه همانند بررسی های انجام گرفته در سایر کشورها نشانگر فعالیت ویروس از حالت مخفی به حالت فعال و ثانویه در دوران بعد از پیوند می باشد. برای تعیین علت واقعی فعالیت مجدد و ثانویه EBV کلیه فاکتورهای مربوط به فعال شدن ثانویه عفونت اپشتین بار ویروس از قبیل استفاده از داروی ALG، دفع حاد پیوند، استفاده از داروهای ایمنوساپرسیو بررسی گردید ولی هیچکدام از فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه در فعالیت مجدد ویروس مؤثر نبودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p528681 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!