بررسی نتایج درمانی ترمیم اولیه آسیب حاد تاندون های فلکسور Zone II دست

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ترمیم تاندون های فلکسور zone II دست با مشکلات وعوارض فراوان همراه است به طوری که سابقا این منطقه را no man''s land «منطقه ممنوعه» می نامیدند. هر چند امروزه در خصوص ترمیم اولیه تاندون های فلکسور در این ناحیه توسط افراد با تجربه اتفاق نظر وجود دارد، ولی هنوز ترمیم تاندون در این ناحیه با عوارض فراوان آن از معضلات جراحی دست و ارتوپدی می باشد.
مواد و روش کار
در این مطالعه مشاهده ای توصیفی نتایج حاصل از ترمیم اولیه (ظرف 24ساعت اول) و اولیه تاخیری (24ساعت تا 10روز) آسیب های حاد تاندون های فلکسور انگشتان مورد بررسی قرار گرفت. عمل ترمیم تاندون در این بیماران که در مرکز پزشکی آموزشی درمانی الزهرا و در شهر اصفهان انجام شده ترجیحا در طی 24 ساعت اول (ترمیم اولیه) ودر غیر این صورت طی 10روز اول (ترمیم اولیه تاخیری) صورت گرفت. بی حرکتی اندام پس از عمل جراحی با گذاشتن آتل گچی در سطح دور سال اندام و در وضعیت 40 تا 45 درجه فلکسیون مچ دست و 50 تا 60 درجه فلکسیون مفاصل متاکارپوفالانژیال و اکستانسیون مفاصل بین انگشتی اعمال گردید. شروع حرکات از روز دوم پس از جراحی به روش تعدیل شده کلینرت آموزش وانجام شد. بیماران به صورت سرپایی و با مراجعه به کلینیک هر 2 هفته یکبار ویزیت گردیدند. نتاج عمل جراحی بر اساس معیارهای آقایبوک گرامکو وحداقل 3 ماه پس از عمل جراحی استخراج گردیدند. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی آماری قرار گرفتند.
یافته ها
مطالعه حاضر بر روی 37 بیمار و با 59 انگشت آسیب دیده که 67% آنها مرد و33% زن و با میانگین سنی 16 سال انجام پذیرفت. از مجموع نتایج حاصله 37% عالی، 36% خوب، 20% متوسط و7% بد بودند. عوارض شایع پس از عمل شامل چسبندگی (45%) و حساسیت به سرما (36%) بود. نتایج ترمیم تاندون ها در خانم ها به طور معنی داری بهتر از آقایان (02/0P =) و نتایج ترمیم اولیه نیز بهتر از ترمیم اولیه تاخیری بود.
نتیجه گیری
بنابراین ترمیم تاندون های فلکسور در zone II دست با عوارض متعددی همراه بوده و لزوم انجام اقدامات ترمیمی را توسط جراح با تجربه و به صورت اولیه پیش از پیش روشن می سازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
229
لینک کوتاه:
magiran.com/p531991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!