التزام بینلمللی دولت به رعایت حقوق بشر:مقید به مکان؟

چکیده:
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود گردد؛ بلکه به نظر رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را پیماید؛ به طورکه دولتی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادهای مندرج در این اسناد کند. به دیگر سخن، با احراز دستهی از شرایط و متعاقبا از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولت، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشات گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب گردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعا التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب شوند را توان درحوزه مسئولیت بینلمللی دولت مطرح ساخت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
222
لینک کوتاه:
magiran.com/p544844 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!