تاثیر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بهبود علائم سوء هاضمه غیر زخمی

چکیده:
هدف
با توجه به شیوع بالای سوء هاضمه غیرزخمی و نقش هلیکوباکترپیلوری در پاتوژنز این بیماری مطالعات متفاوتی انجام شده ولی با توجه به اینکه درمان سوء هاضمه غیرزخمی تاکنون رضایت بخش نبوده اثر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در درمان این بیماری موردارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است، که در آن تعداد 90 مرد وزن را که از فروردین سال 1381 لغایت فروردین 1382 به یک کلینیک گوارش در شهر یزد مراجعه نموده بودند و از لحاظ علائم بالینی وآندوسکوپی تشخیص سوء هاضمه غیرزخمی1 گذاشته شده و همگی تست اوره آزسریع مثبت داشتند، انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دوگروه مساوی تقسیم شده، یک گروه را تحت درمان با رژیم ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری با (امپرازول 20 میلیگرم دوبار در روز، فورازولیدون 100 میلیگرم سه بار در روز، آموکسی سیلین 1000 میلیگرم دو بار در روز وبیسموت ساب سیترات 120 میلیگرم چهار بار درروز به مدت دو هفته قرار داده و سپس درمان با امپرازول 20 میلیگرم دو بار در روز دو هفته دیگر ادامه یافت. شش هفته پس از پایان دوره دو هفته ای ریشه کنی، آندوسکوپی مجدد وبیوپسی از آنتر و بادی معده انجام و جهت پاتولوژی واثبات ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری فرستاده شد، که درصورت اثبات ریشه کنی، بعنوان گروه درمان در نظرگرفته شد. 45 نفر باقیمانده نیزتحت درمان امپرازول به صورت 20 میلیگرم دوبار در روز به مدت چهار هفته قرارداده شدند و درمان با مهارکننده H2 در هر دو گروه بیمار به مدت یک سال ادامه یافت. بیماران در فواصل سه ماه، شش ماه و یک سال پیگیری شدند. جهت تحلیل آماری از روش per protocol اسفاده شد.
یافته ها
درپیگیری سه ماهه وشش ماهه و یک ساله میزان بهبود علائم در گروه درمان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بیشتر بوده ولی فقط در پیگیری یک ساله این بهبودی از لحاظ آماری معنی داربود. 01/0 P<. در گروه درمان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بهبودی کامل در 28 نفر (70 درصد) و بهبودی نسبی در 12 نفر (30 درصد)حاصل شد، در مقایسه در گروه شاهد با 16نفر (41 درصد) بهبودی کامل و 21 نفر (59 درصد) بهبودی نسبی بدست آوردند. ارتباط معنی داری بین میزان بهبودی علائم و متغیرهای، سن، جنس، میزان تحصیلات، مصرف داروهای روانی، شغل، مصرف سیگار و تعداد افراد همسفره و طول مدت بیماری در گروه درمان یافت نشد. در مقایسه در گروه شاهد این ارتباط فقط با سن افراد مورد مطالعه معنی دار بود، بطوریکه میزان بهبودی در افراد سن زیر 39 سال در مقایسه با افراد با سن بالای 40 سال بیشتر بود(009/0 P=). میزان عوارض دارویی در گروه درمان نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (013/0 P=).
نتیجه گیری
با توجه به افزایش میزان بهبودی سوء هاضمه غیرزخمی در گروهی که ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در آنها انجام شده،)خصوصا در پیگیری یک ساله(پیشنهاد می شود که ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در درمان سوء هاضمه غیرزخمی، انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p545600 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!