بررسی ارزش معاینه مکرر بیماران مبتلا به درد غیر اختصاصی شکم جهت کاهش موارد آپاندکتومی غیر ضروری

چکیده:
هدف
تحت نظر گرفتن بیماران در بیمارستان به همراه معاینات مکرر معمولا جهت تشخیص بیمارانی که دارای علائمی بینابینی از آپاندیسیت حاد هستند به کار گرفته می شود. در یک بررسی آینده نگر، ما ارزش معاینه مکرر در بیماران دارای شکم درد غیر اختصاصی در یک بیمارستان دانشگاهی در همدان مورد بررسی قرار دادیم.
روش بررسی
200 بیمار مبتلا به درد شکمی حاد و دارای علائم بینابینی در قالب یک مطالعه توصیفی آینده نگر در بیمارستان مباشر کاشانی همدان طی سالهای 1382 الی 1384 مورد قرار گرفتند. همچنین بیماران دارای شواهد محتمل از آپاندیسیت حاد در اولین بررسی، از مطالعه خارج شدند. بیماران بعد از بستری هر 4 ساعت در طول روز و هر 6 ساعت در طول شب مورد معاینه و ارزیابی مجدد قرار می گرفتند. حداکثر مدت تحت نظر بودن 48 ساعت بود. در بیمارانی که تحت عمل قرار گرفتند، تشخیص با پاتولوژی تائید شد. اطلاعات به صورت دستی استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون Student t Test و Chi squared جهت مقایسه متغییرهای مورد بررسی استفاده شد.
یافته ها
از 200 بیمار مورد بررسی در این مطالعه 58 نفر (29درصد) مرد و 142 نفر (71درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران 53/11±03/25 سال بود که تفاوت معنی داری بین آن دو وجود نداشت. در معاینه مکرر بیماران، 156 بیمار (78درصد) دارای علائم و درد غیر اختصاصی بودند که بعد از حداکثر 2 روز تحت نظر گرفتن و بستری در بیمارستان بدون مشکل خاصی مرخص شدند که بعد از یک هفته پیگیری در هیچ یک علائم عود ننمود. 44 بیمار (22درصد) نیز مورد عمل جراحی قرار گرفتند که در 41 بیمار (5/20درصد) تشخیص آپاندیسیت حاد توسط پاتولوژی به اثبات رسید. 3 بیمار نیز بدون یافته خاصی تحت آپاندکتومی قرار گرفتند که میزان آپاندکتومی منفی 82/6درصد (3 بیمار) از مجموع بیماران جراحی شده گزارش گردید که ارزش اخباری مثبت معاینه مکرر 7/92درصد گزارش گردید.
نتیجه گیری
معاینه مکرر در تشخیص دقیق و کاهش موارد آپاندکتومی منفی در بیمارانی که با علائم و نشانه های غیر اختصاصی از درد شکم مراجعه می کنند، سودمند است.
زبان:
فارسی
صفحه:
74
لینک کوتاه:
magiran.com/p545606 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!