تاثیر ترامادول بر لرز پس از بی حسی نخاعی جهت عمل سزارین انتخابی

چکیده:
هدف
لرز پس از عمل یکی از عوارض شایع بوده که هم بدنبال بیهوشی عمومی و هم پس از بی حسی نخاعی دیده می شود. جهت پیشگیری و درمان این عارضه، داروهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته اند. که از آن جمله می توان به ترامادول اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تراما دول درپیشگیری از لرز بدنبال اعمال جراحی سزارین که به روش بی حسی نخاعی تحت بیهوشی قرار گرفته اند.
روش بررسی
در این مطالعه که بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور انجام شد، 90 خانم حامله با ریسک فیزیکی یک و یا2 (1) که کاندید عمل جراحی سزارین بودند انتخاب و به دو گروه 45 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. تمام بیماران تحت بی حسی نخاعی قرار گرفتند، نزدیک به خاتمه عمل جراحی، به گروه مورد 1 میلی گرم/ کیلوگرم ترامادول با حجم 20 میلی لیتر (رقیق شده با نرمال سالین) و به گروه شاهد 20 میلی لیتر نرمال سالین به صورت آهسته وریدی تزریق شد.
بیماران ازنظرعلائم همودینامیک (ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک)، درصداشباع اکسیژن شریانی، درجه حرارت دهانی، بروز و شدت لرز و نهایتا تهوع و استفراغ بررسی شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون مجذور کای(2) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که39بیمار(6/86 درصد) از گروه شاهد و4نفر(8/8 درصد) از گروه مورد دچار لرز شدند. 33نفر(3/73 درصد)از گروه شاهد دچار لرز متوسط و 6نفر(3/13 درصد) دچار لرز خفیف شدند و در گروه مورد 4/4 درصد دچار لرز متوسط(2نفر) و4/4 درصد(2نفر) لرز خفیف داشتند. در هیچکدام از گروه ها لرز شدید دیده نشد. لذا بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار دیده شد (001/0 > p). بین دو گروه از نظر تاثیر بر ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، درصد اشباع اکسیژن، تهوع و استفراغ و درجه دمای بدن بیمار، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترامادول یک داروی مؤثر در پیشگیری از لرز پس از بی حسی نخاعی می باشد، به علاوه این دارو عارضه همودینامیک نامطلوبی نیز ندارد، لذا استفاده از این دارو در جهت پیشگیری از لرز پس از عمل توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p545607 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!