بررسی قدرت آزمون TNOدر تشخیص تنبلی چشم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مطالعات زیادی در رابطه با روش به کارگیری آزمون های دید سه بعدی (steropsis) در تشخیص تنبلی چشم و غربالگری آن انجام گرفته است. ما در این مطالعه برآن هستیم تا میزان دید سه بعدی در کودکان دبستانی سالم و افراد دچار تنبلی چشم با استفاده از آزمون TNO (یکی از آزمون های steropsis) را تعیین نموده و ارزش آزمون TNO در تشخیص تنبلی چشم را بررسی کنیم.
مواد روش ها
مطالعه از نوع بررسی ارزش تشخیصی آزمون می باشد. حدت دید سه بعدی 300 دانش آموز دبستانی بدون تنبلی چشم به وسیله ی آزمون TNO در فاصله ی 40 سانتی متری تعیین گردید. همچنین حدت بینایی و حدت دید سه بعدی 100 بیمار دارای تنبلی چشم به علل عیوب انکساری، دوبینی (استرابیسم) با زاویه ی زیاد و دوبینی با زاویه ی کم (میکرواسترابیسم) مراجعه کننده به درمانگاه های پوستچی و مطهری شیراز به ترتیب به وسیله اسنلن چارت در فاصله ی شش متری و آزمون TNO در فاصله ی 40 سانتی متری تعیین گردید. در این مطالعه مرز ارجاع 120 ثانیه قوسی برای تشخیص تنبلی چشم انتخاب شد نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و حساسیت، ویژگی و ارزش تشخیصی آزمون تعیین شد.
نتایج
95 درصد دانش آموزان دبستانی شهر شیراز دارای دید سه بعدی 120 ثانیه قوسی یا بهتر بودند. در گروه دارای تنبلی چشم کاهش محسوسی در حدت دید سه بعدی نسبت به گروه دانش آموزان سالم مشاهده شد. شایع ترین علت تنبلی چشم در گروه مورد مطالعه عیوب انکساری بود (62 درصد). حساسیت آزمون TNO در تشخیص تنبلی چشم 9/85 درصد و ویژگی آن 2/97 درصد بود. آزمون TNO با مرز ارجاع 120 ثانیه قوسی دارای 5 درصد مثبت کاذب و 8 درصد منفی کاذب بود. منفی کاذب این آزمون در تشخیص تنبلی چشم متوسط یا شدید صفردرصد بوده است.
نتیجه گیری
ممکن است بتوان از آزمون TNO برای تشخیص و غربال گری آمبلیوپی در اطفال استفاده کرد، داشتن ویژگی هایی چون قابل اعتماد بودن و نداشتن نشانه های تک چشمی بر ارزش این آزمون می افزاید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p556074 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!