برخی خصوصیات گل محمدی و وراثت پذیری ا«ها در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی تنوع فنوتیپی تعداد 40 اکسشن گل محمدی (Rosa damascena) در یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی به سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مختلفی شامل وزن گل، قطر گل، طول نهنج، تعداد گلبرگ، تعداد پرچم، سطح برگ، وزن خشک برگ و تراکم خار در سالهای زراعی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده همبستگی عملکرد گل با تعداد گلبرگ مثبت و با صفات طول نهنج، سطح برگ، وزن خشک برگ، و تراکم خار منفی بود. وارثت پذیریی بالای وزن گل، تعداد گلبرگ و پرچم و تراکم خار نیز گزینش بر اسال این صفات را امکان پذیر می نماید. همچنین نتایج حاصل از تجزیه خوشه ایو تجزیه به مولفه های اصلی ارتباطی را میان تنوع ژنتیکی و مبدا جغرافیایی نشان ندادند، که نشان دهنده تبادل ژرم پلاسم گل محمدی بین مناطق مختلف کشور می باشد.

زبان:
انگلیسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p559554 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!