تعیین محدوده نرمال پتاسیم در مایع زجاجیه چشم راست و چپ مردان و زنان فوت شده ارسال شده به پزشکی قانونی استان خوزستان

چکیده:
هدف
از آنجا که افزایش پتاسیم می تواند به دلایل مختلفی از جمله مصرف دیورتیکها، گلیکوزیدهای قلبی، بتابلاکرها، مهارکننده های آنزیم آنژیوتانسین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی1 در بیماران قلبی-عروقی ایجاد شود و افزایش بیش از حد یون پتاسیم در مایعات بیرون سلولی (از جمله مایع زجاجیه)، می تواند قلب را در حالت دیاستولی از تپش باز دارد، لذا به نظر می رسد اندازه گیری میزان پتاسیم در مایعات خارج سلولی (مخصوصا مایع زجاجیه بدلیل تغییرات ناچیز سطوح پتاسیم موجود در آن، پس از مرگ) جهت تشخیص اختلالات متابولیکی و الکترولیتی، مرگهای ناگهانی، مرگ و میر بعلل ثانویه، سکته های قلبی و تشخیص جرم در پزشکی قانونی، لازم باشد.
روش بررسی
با استفاده از سرنگ 2 میلی لیتر، از گوشه داخلی چشم وارد پشت کره چشم یا همان مایع زجاجیه شده واز 88 فرد فوت شده (44 مرد و 44 زن) نمونه تهیه و در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد. سپس در زمان انجام تست، نمونه ها در دمای اتاق ذوب شده و به مدت 5 دقیقه با دور 3000 سانتریفوژ گردید و از مایع رویی آن به روش فلیم فتومتری میزان پتاسیم آنها تعیین گردید.
یافته ها
این تحقیق نشان داد که پتاسیم در مردان با میانگین 5614/6 و انحراف معیار 53297/1 و پتاسیم در زنان با میانگین 4773/6 و انحراف معیار 39735/1 و با در نظر گرفتن 05/0 < p، اختلاف معنی داری ندارد. همچنین بین چشم راست با میانگین 6330/6 و انحراف معیار 46120/1 و چشم چپ با میانگین 4057/6 و انحراف معیار 46455/1 و با 05/0< p، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
لذا با توجه به این نتایج یک محدوده نرمال با معادله 94/3 + X 03/1 = Y و 1 = r جهت پتاسیم مایع زجاجیه اجساد رسم گردید.
X: غلظت پتاسیم بر حسب میلی اکی والان در لیتر
زبان:
فارسی
صفحه:
243
لینک کوتاه:
magiran.com/p568932 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!