بررسی راهبردهای مقابله ای در بیماران اسکیزوفرنیک مراجعه کننده به درمانگاه های روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران

چکیده:
مقدمه
اسکیزوفرنیا ناتوان کننده ترین اختلال روانی است و بیماران مبتلا به آن در زندگی خود تنش های بسیار زیادی را تجربه می کنند که راهبردهای مقابله ای در سازگاری با این موقعیت های پر تنش نقش بسیار مهمی دارند. بیماران اسکیزوفرنیک در راهبردهای مقابله ای خود دچار مشکل می باشند. آن ها غالبا از راهبردهای مقابله ای غیر فعال و نا موثر استفاده می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای در بیماران اسکیزوفرنیک مراجعه کننده به درمانگاه های روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1385 انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش بصورت توصیفی انجام گرفت. 90 بیمار اسکیزوفرنیک که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند در دو مرحله از طریق نمونه گیری غیر تصادفی (سهمیه ای، در دسترس) وارد مطالعه شدند. از «پرسشنامه راه های مقابله ای» جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید که پس از تعیین اندکس اعتبار محتوا و صوری ابزار، پایایی آن با روش ثبات درونی محاسبه شد (89/0=α) سپس داده ها با روش خود گزارش دهی و کسب برخی از اطلاعات از طریق پرونده جمع آوری شده و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد راهبرد مقابله ای «کناره گیری کردن» با میانگین 11/50 درصد در سطح اول و راهبرد مقابله ای «خود تسکینی» با میانگین 06/47 درصد در سطح دوم و راهبرد های مقابله ای«تفکرکردن»،«باز ارزیابی مثبت»، «چشم پوشی کردن»و«عمل نمودن» به تر تیب با میانگین های 38/41، 86/40، 67/40 و 03/37 درصد در سطح سوم راهبردهای مقابله ای به کارگرفته شده قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد اکثریت واحدهای مورد پژوهش از«راهبرد مقابله ای اجتنابی»و اقلیت آن ها از«راهبرد مقابله ای مبتنی بر مشکل» استفاده می کردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p570129 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!