بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ترکیب غیر طبیعی ترشحات راه های هوایی در بیماران فیبروز سیستیک (CF)، به کلونیزاسیون مزمن پاتوژن ها از جمله Pseudomonas aeruginosa در این مکان،کمک مؤثری می کند. مورفوتایپ موکوئیدی P.aeruginosa از تولید مقدار زیادی اگزوپلی ساکارید که اطراف سلول را در بر می گیرد، ناشی می شود که غالبا از آن به عنوان آلژینات یاد می شود. این ساختار علاوه بر اختلال در پاکسازی ارگانیسم از ریه بیماران، باعث مخفی ماندن باکتری از فرایند فاگوسیتوز نیز می شود. آلژینات ضد فاگوسیتوز است و کشندگی اپتیمال این باکتری بواسطه فاگوسیتوز، به آنتی بادی های اپسونیک نیاز دارد. از طرفی اثرات ایمونومدولاتوری سیر طی مطالعات مختلفی از جمله اثر سیر بر تقویت فعالیت فاگوسیتوز به اثبات رسیده است. لذا در این مطالعه، تاثیر آلژینات و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر تولید آنتی بادی های اپسونیک ضد اگزوپلی- ساکارید P.aeruginosa مورد بررسی قرار گرفت.
روش
برای استخراج آلژینات، از کشت72 ساعته سویه موکوئیدی 8821M P.aeruginosa استفاده شد. سپس آلژینات تحت تاثیر آنزیم های 1 A، DNase RNase و Proteinase K قرار گرفت و در نهایت توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با سفاکریل S400 تخلیص گردید. موش های ماده BALB/c حدود 6 تا 8 هفته در گروه های 5 تایی، طی روزهای 0، 7 و 14 تحت تزریق مقدار مشخصی سیر، آلژینات و ترکیب توام سیر - آلژینات و در عین حال، فراکشن ایمونومدولاتور سیر (R10) و ترکیب آلژینات- R10 قرار گرفتند. سپس سرم آنها برای سنجش فعالیت کشندگی اپسونوفاگوسیتیک جدا شد.
یافته ها
آلژینات تخلیص شده از P.aeruginosa حاوی μg/ml 6/34 یورونیک اسید و μg/ml 45/1پروتئین، μg/ml 5/0 DNA و μg/ml 08/0 LPS بود. نتایج حاصل نشان دهنده فعالیت کشندگی اپسونوفاگوسیتیک سرم بعد از ایمن سازی موش با فراکشن ایمونومدولاتوری سیر به میزان 69% و آلژینات به میزان 67 % و نیز مخلوط این دو به میزان 82% بود که افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل حاکی از آن است که فراکشن ایمونومدولاتوری سیر نسبت به عصاره سیر که مخلوطی از ترکیبات و فراکشن های متفاوت می باشد، قادر خواهد بود در همراهی با آلژینات خالص شده از سویه موکوئیدی P.aeruginosa، ایمنی زایی را علیه کلونیزاسیون این باکتری در مدل حیوانی (موش BALB/c)، با القای آنتی بادی های کشنده اپسونیک افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
283 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p570996 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.