تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم

چکیده:
مقدمه
فعالیت بدنی باعثتغییر کمیت های خون در ورزشکاران می شود که در نهایت می تواند منجر به قطع تمرین در آنها شود و باید مورد توجه قرار گیرد. پژوهش های کمی در مورد اثر مکمل های پروتئینی که حاوی آمینواسیدها و دیگر مواد مفید هستند، بر پارامترهای هماتولوژی ورزشکاران مقاومتی وجود دارد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر پارامترهای هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تغییر پارامترهای هماتولوژی بعد از یک ماه فعالیت ورزشی و مصرف مکمل پروتئینی Whey در 32 داوطلب سالم (16 نفر مصرف کننده ی مکمل و 16 نفر مصرف کننده ی دارونما) بررسی شد. مکمل پروتئینی Whey (6/6 گرم در روز) و دارونما (به همان مقدار نشاسته)، هر روز بین وعده های غذایی توسط افراد مصرف شد. هر فرد با80% 1RM براساس اصل برنامه ریزی ایستگاهی، 5 روز در هفته و هر روز یکساعت به تمرین پرداخت. قبل از شروع و در پایان مطالعه، نمونه ی خون ناشتا گرفته شد و WBC،RBC، HGB، HCT، MCV، MCH، MCHC، PLT، و درصد سلول های سفید خونی به تفکیک اندازه گیری شد. داده ها با آزمون تی توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 15 آنالیز شد.
یافته ها
مقادیر WBC، RBC، HGB، HCT، PLT و MCHC در گروه ها به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<) اما تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.MCV در گروه ها روند افزایشی داشت اما تفاوتی بین دو گروه در این مورد مشاهده نشد. MCH و درصد لنفوسیت ها در هر دو گروه بدون تغییر باقی ماند. در گروه مصرف کننده ی مکمل، درصد سلول های نوتروفیلی وباقی مانده ی سلول های سفید خونی تغییر معنی داری نداشت اما در گروه دارونما به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری به وجودآمد. با این وجود، بین دو گروه از نظر درصد سلول های سفید خونی به تفکیک، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
مصرف یکماهه ی مکمل پروتئین Whey با دوز 6/6 گرم در روز برتغییرات هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی بی تاثیر است. پیشنهاد می شود در مطالعه های آتی مصرف مکمل پروتئینی Whey با دوزها و مدت زمان های بیشتر در ورزشکاران موردبررسی قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
373
لینک کوتاه:
magiran.com/p572131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!