اثر روش خروج جفت بر روی مدت زمان و آندومتریت بعد از عمل سزارین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

آندومتریت بعد از زایمان در 8-1% زایمان ها دیده می شود و یکی از ریسک فاکتورهای آن روش زایمان سزارین است برای مقایسه اثر خروج جفت توسط دست یا به طور خودبه خود روی شیوع عفونت بعد از زایمان و طول کشیدن عمل سزارین مطالعه زیر صورت گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه آینده نگر، مورد و شاهد، روی زنانی که در بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد سزارین می شدند، در سال 83 تا 85 انجام گرفته است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه1 (خروج جفت با دست) 140 نفر و گروه 2 (خروج جفث به طور خودبه خود) 140 نفر. آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک به هر دو گروه داده شد. زمان عمل از شروع برش تا انتهای ترمیم پوست اندازه گیری می شد و آندومتریت در بیماران با وجود تب بالای 38 درجه سانتیگراد بعد از 24 ساعت اول، همراه با تندرنس شکم و ترشحات بدبو بیان شد. داده ها با نرم افزار SPSS15.0 توسط تست های t – test و Chi square بررسی و 05/0 >p معنی دار تلقی شد.

یافته ها

به طور کلی 34 نفر از دو گروه (6/24%) دچار آندومتریت بعد از زایمان شدند که 22 نفر (16%) در گروه 1 و 12 نفر (6/8%) در گروه 2 بودند. مدت عمل در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.

نتیجه گیری

خروج جفت با دست می تواند باعث افزایش شیوع آندومتریت بعد از زایمان شود، در حالی که در مدت سزارین تغییری ایجاد نمی کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
293
لینک کوتاه:
magiran.com/p572202 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.