عوامل موثر بر روابط زوجین در خانواده های روستایی استان تهران

پیام:
چکیده:
این مقاله بر این فرض شکل گرفته است که اشتغال زنان و نیز قدرت مالی و نگرش های جنسیتی آنان، ضرورت های کارکردی جدیدی را در تقسیم نقش های خانگی ایجاب نموده است و اثراتی بر روابط زوجین باقی گذاشته است که نظام سنتی حاکم بر روابط زوجین را به چالش می کشد. هدف از انجام این تحقیق، شناخت تاثیر وضعیت اشتغال زنان (زنان بهورز)، قدرت مالی و نگرش های جنسیتی؛ بر روابط زوجین در ابعاد قدرت تصمیم گیری و تقسیم کار خانگی در خانواده های روستایی استان تهران است. سنجه روابط زوجین از دو بعد میزان قدرت تصمیم گیری زنان در امور اساسی خانواده و میزان مشارکت همسران شان با آنان در انجام کارهای مربوط به خانه ساخته شد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه و با انتخاب نمونه ای بالغ بر400 نفر از زنان بهورز و خانه دار ساکن در روستاهای اطراف استان تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انجام شد. برای تحلیل اطلاعات از مقایسه درصدها و میانگین ها، ضرایب همبستگی r پیرسون و eta، آزمون t استیودنت و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که زنان بهورز که شغلی متفاوت از مشاغل سنتی داشته و در تعامل با محیط و افراد خارج از روستا هستند؛ و همچنین زنانی که تمکن مالی دارند، بیشتر بر پایه تقسیم کار مشارکتی در خانواده عمل می کنند و سهم بیشتری در اتخاذ تصمیمات مربوط به خانواده دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p575328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.