بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر ارومیه

چکیده:
مقدمه
یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین مشکلات جوانان و نوجوانان افسردگی است. افسردگی اختلالی است که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطح فعالیت، توانایی های شناختی، تکلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتم های بیولوژیک همراه است. افسردگی منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود. هدف از اجرای این طرح تعیین میزان شیوع و شدت افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر ارومیه است.
مواد و روش ها
این مطالعه پیمایشی زمینه ای و از نوع اپیدمیولوژیک به روش توصیفی – مقطعی بر روی 3023 دانش آموز دبیرستان های شهر ارومیه انجام گرفت. شیوع و شدت افسردگی با استفاده از پرسشنامه آزمون بک انجام و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آمار توصیفی، آزمون مجذور کا، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Spearman''s rho انجام گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان شیوع کلی افسردگی در بین دانش آموزان دختر شهر ارومیه مورد پژوهش 1/68% بود و شدت افسردگی در آنان به ترتیب افسردگی خفیف برابر 3/19%، افسردگی متوسط برابر 5/32% و افسردگی شدید برابر 4/16% بود میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان به سن، رشته تحصیلی، وضعیت منزل مسکونی از نظر مالکیت، شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات پدر و مادر، درآمد ماهیانه خانواده و ارتباط عاطفی بین والدین بستگی دارد (05/0 < P) همچنین شدت افسردگی در دانش آموزان با سن، وضعیت منزل مسکونی از نظر مالکیت، شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات پدر و مادر، میزان درآمد ماهیانه خانواده و ارتباط عاطفی بین والدین ارتباط آماری معنی داری دارد (05/0 < P).
بحث و نتیجه گیری
وجود افسردگی در بین جامعه دانش آموزی کشور نشان از عدم توجه جدی اولیای خانه و مدرسه به موضوع داشته و عوارض ناشی از آن می تواند به آینده نسل جوان صدمات جبران ناپذیری وارد نماید. اجرای کارگاه ها و برنامه های آموزشی برای دانش آموزان، والدین و معلمان می تواند در این زمینه کارساز باشد. حضور متخصصان روان شناسی در مدارس به عنوان مشاور خانه و مدرسه یکی از برنامه های موثر حمایتی است که انشاءالله مورد توجه مسئولین نظام آموزشی قرار گیرد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p587595 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!