ارزیابی مقاومت ارقام متداول آفتابگردان به خسارت پرندگان در استان گلستان

چکیده:
میزان خسارت پرندگان در ارقام متداول آفتابگردان شامل مستر، گابور، هایسون 25، پروگرس وآرماویرسکی در فصول بهار و تابستان 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس موردارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار و هر بلوک5 متری انجام شد. پس از رسیدگی فیزیولوژیک، 100 طبق از هر رقم آفتابگردان / مشتمل بر 5 خط 5انتخاب شد و ویژگی هایی چون متوسط درصد طبق های خسارت دیده در هر کرت، میانگین درصدخسارت وارده به طبق ها، فاصله طبق ها از سطح زمین (بر حسب سانتی متر)، زاویه طبق نسبت به افق (بر حسب درجه) و شکل طبق اندازه گیری شدند. از نظر درصد تعداد طبقه ای خسارت دیده در هر 21 درصد به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درصد بودند. / 8 درصد و مستر با 79 / کرت، گابور با 18 تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر ارقام بر صفات مورد بررسی بجز ارتفاع بوته معنی دار نبود. همبستگی صفات نشان داد که در ژنوتیپ های مورد بررسی، بوته های دارای طبقه ای بزرگتر، زاویه طبق کمتری داشتند. میزان تغذیه از طبق رابطه معنی داری با شکل طبق و همبستگی معنی دار با زاویه بر اساس نتایج این تحقیق می توان رقم گابور را به عنوان رقم مناسب جهت. (P<0/ طبق داشت (05 اجتناب از خسارت شدید پرندگان در منطقه گنبد توصیه کرد
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p590866 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!