مقایسه وضعیت دندان های مولر فک بالا در کاربرد Cervical Headgear و دستگاه Pendulum (مطالعه Finite Element)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
رفتار بیومکانیکی مولرهای اول و دوم فک بالا، در مطالعات مختلف بالینی توسط هدگیر مورد بررسی قرار گرفته ولی در بعضی از ابعاد فضائی تناقض هایی وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت دندانهای مولر اول و دوم فک بالا در کاربردCervical headgear (HG) و (PEND) دستگاه پندولوم از طریق Finite Element Method بود.
مواد و روش ها
جهت مدل سازی رایانه ای از یکی از کاملترین جمجمه های خشک، C.T. Scan با فواصل 1 میلی متر از ناحیه Dentition فک بالا تا 2 میلی متر آپیکالی تر از آپکس دندان های فک بالا تهیه شد که توسط دستگاه Scanner به رایانه منتقل و روند مدل سازی استخوان هاPDM و دندان انجام گردید. بعد از مدل سازی هندسی و تعریف خواص مکانیکی، المان بندی و مش بندی و بارگذاری نیروی هدگیر سرویکال به میزان 250 گرم در امتداد 20 درجه بالای پلن اکلوزال در تیوب هدگیر و موازی سطح اکلوزال مولر اول تعریف و نیروی پندولوم به همان میزان در امتداد Lingual sheath بند مولر اول تعریف شد. حرکات ارتودنتیک دندانها توسط نرم افزارAnsys 5.71 بررسی و آنالیز شد.
یافته ها
میزان جابجایی نوک کاسپ های مولر اول در حضور مولر دوم در بعد باکولینگوال در HG و PEND نشان دهنده چرخش Distal in در هدگیر و چرخش Mesial in در پندلوم در مولر اول بالا به میزان بسیار کم بود. میزان جابجایی در بعد مزیودیستالی در HG نشاندهنده حرکت 4 کاسپ به سمت دیستال و در PEND نشاندهنده حرکت بیشتر کاسپ های پالاتالی بود. میزان جابجایی در بعد عمودی در HG نشاندهنده حرکات اکستروزیو در هدگیر و اینتروژن در کاسپ های دیستالی در پندولوم بود.
نتیجه گیری
در هر دو دستگاه حضور مولر دوم بر کیفیت حرکت مولر اول اثر داشت و در هردو به صورت دیستالی و اکستروژن و Buccal drift حرکت کرد. با توجه به عدم نیاز به همکاری بیمار در دستگاه پندولوم و مشابهت نسبی دو دستگاه در حرکت دیستالی مولر اول، استفاده از پندولوم به جای هدگیر سرویکال توصیه می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
225
لینک کوتاه:
magiran.com/p599411 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!