مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ضخامت لایه ای مناسب یکی از خصوصیات مهم در سیلرهای اندودنتیک است که می تواند بر قابلیت سیل کنندگی سیلرها تاثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت موضوع و وجود انواع مختلفی از سیلرها، هدف تحقیق حاضر، مقایسه ضخامت لایه ای 5 سیلرRSA، Topseal، 2 Seal، AH26 و Acroseal در شرایط آزمایشگاهی، در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و در سال85-1384بود.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بر روی 50 نمونه انجام شد. مقدار کمی از سیلرها بر روی قطعه شیشه ای قرار داده شده، قطعه شیشه دومی بر روی آن قرار گرفت. نمونه ها در زیر یک وزنه 200 گرمی به مدت 10 دقیقه تحت فشار قرار گرفتند. پس از سخت شدن کامل سیلرها اندازه گیری ضخامت لایه ای توسط کولیس دیجیتالی با دقت 01/0 میلی متر انجام گرفت. این عمل 10 بار برای هر گروه سیلر تکرار شد. یافته های بدست آمده توسط آزمون آماری One–way ANOVA مورد مقایسه آماری قرار گرفته، مقایسه دو به دو سیلرها با کمک آزمون آماری Tukey HSD صورت گرفت.
یافته ها
میانگین ضخامت لایه ای این سیلرها برحسب میلی متر به شرح زیر بود:018/0±40/0=RSA، 014/0± 38/0=2Seal، 014/0±41/0=Topseal، 019/0±37/0=Acroseal و 020/0±36/0=AH26سیلرهای Acroseal، 2Seal و AH26 کمترین میزان ضخامت لایه ای را نشان دادند ولی اختلاف آماری معنی داری بین این سیلرها وجود نداشت. سیلرهای RSAو Topseal ضخامت لایه ای بیشتری را نشان دادند و اختلاف آنها با سایر سیلرها از نظر آماری معنی دار بود (05/0P<). هرچند که اختلاف معنی داری بین این دو سیلر از لحاظ آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری
کلیه سیلرهای مورد مطالعه ضخامت لایه ای قابل قبولی را دارا بودند ولی سیلر AH26 در مقایسه با سایر سیلرها کمترین ضخامت لایه ای را نشان داد.
کلید واژگان: ضخامت لایه ای، سیلرهای اندودنتیک، مواد پرکننده کانال
زبان:
فارسی
صفحه:
319
لینک کوتاه:
magiran.com/p599434 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.