اندازه گیری تغییرات کارآیی و بهره وری صنایع استان فارس و تحلیل عوامل موثر بر آن در مقایسه با کشور بااستفاده از روش پوششی داده ها(DEA) و روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)

نویسنده:
چکیده:
در سطح (ISIC برای سنجش کارآیی فنی گروه های مختلف صنعتی(3 (DEA) در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها 1373 استفاده شده است. برای این منظور ابتدا مرز مطلوب کارآیی تولید به تفکیک هر کدام - کشور و استان فارس طی سالهای 1382 و بر اساس تابع تولید دو لگاریتمی ترانسلوگ تخمین زده شد. سپس با (SFA) از گروه های صنعتی با روش تحلیل مرزی تصادفی مقایسه میزان ارزش افزوده واقعی با ارزش افزوده مطلوب(ستانده)، کارآیی گروه های مختلف صنعتی محاسبه گردید. برای تعیین مرز مطلوب کارآیی تولید از دو فرآیند نهاده گرا و ستانده گرا استفاده شد. تا مشخص گردد که هر گروه صنعتی برای رسیدن به مرز بهینه کارآیی چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را باید بکار گیرد. 92 و / نتایج حاصل از مدل نشان داد که کارآیی فنی صنایع کارخانه ای کشور و استان در طول دوره مورد بررسی به ترتیب 9 1 درصد کاهش داشته است. همچنین کارآیی مقیاس / 1 و 3 / 90 درصد بوده است که در مقایسه با سال پایه(1373) بطور متوسط 9 /2 95 درصد بوده است. علاوه بر این شاخص کارآیی مدیریتی صنایع / 95 درصد و در سطح استان 2 / صنایع کارخانه ای کشور حدود 8 0 درصد کاهش داشته است. / کشور و استان نشان می دهد که این شاخص طی دوره مورد بررسی به طور متوسط حدود 5 یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق، تعیین صنایع دارای کارآیی مطلوب بعنوان صنایع الگو برای صنایع ناکارا و مشخص کردن وزن اثرگذاری صنایع الگو بر صنایع ناکارا در سطح استان و کشور است. با توجه به نتایج مدل می توان از ترکیب صنایعی که در سطح کشور و یا استان دارای کارآیی مطلوبی بوده اند به عنوان یک شاخص الگو برای صنایعی که در این زمینه موفق نبوده اند استفاده کرد تا کارآیی این صنایع را به نحو مطلوبی افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p607825 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!