بررسی راهبردی تحولات بنیادی مورد نیاز دانشگاه های دولتی ایران

چکیده:
با ابلاغ سند چشم انداز در افق 1404، مسیر تکامل توسعه در دو دهه آینده کشور ترسیم گردید. برنامه چهارم توسعه برای سالهای 1384 تا 1388، سرآغازی بر این مسیر پر چالش است. مهمترین الزام این برنامه برای دانشگاه ها در ماده 49 مشاهده می شود. مفاد ماده مذکور، انجام تحولات بنیادی در دانشگاه ها را غیر قابل اجتناب نموده است. پژوهش حاضر در صدد است تا با روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی ضرورت و چگونگی تحولات مورد نیاز را با دیدگاهی راهبردی مورد بررسی قرار دهد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری بهرهگیری شده است. قلمرو مکانی تحقیق وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و دانشگاه های دول تی ایران و جامعه آماری آن نیز وزیر، معاونین و مد یران کل وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و کلیه 86 میباشند. - 85 و 87 - رؤسا و معاونین دانشگاه ها، رؤسا و معاونین دانشکده ها در سالهای تحصیلی 86 یافته های پژوهش نشان می دهند که تحولات بنیادی در چهار حیطه "رسالت و اهداف"،" استراتژیها و خط مشیها"، "ساختار و وظایف"، و " عوامل محیطی و ذینفعان " مورد نیاز دانشگاه ها می باشد. برای هرحیطه به ترتیب " بهبود کیفیت و کمیت پژوهش، جهانی شدن، ارایه خدمات تخصصی و هیاتهای امنا"، الویتهای اصلی برای انجام تحولات مورد نیاز شناخته شدند. همچنین در بین حیطه های ذکر شده، حیطه "رسالت و اهداف "به عنوان مهمترین حیطه برای تحولات بنیادی در دانشگاه های دولتی شناخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
163
لینک کوتاه:
magiran.com/p607844 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!