تقابل طبیعت و فرهنگ در نگاره ی

پیام:
چکیده:
این مقاله تحلیلی نشانه شناختی است بر یک اثر نگارگری از شاهنامه طهماسبی شاهکار نگارگری ایران در مکتب تبریز صفوی که به دست خواجه عبدالعزیزنقش گردیده است. ابتدا روش ساختگرایانه ی فرهنگی (مکتب مسکو-تارتوکه واضع آن یوری لوتمان می باشد) و شیوه ی ساختگرایانه در تحلیل و بررسی نظام تصویری را، که بر بنیاد تقابل انسان و طبیعت و دو محور جانشینی و همنشینی و دلالت های صریح و ضمنی قرار دارد، شرح می دهد. آنگاه می کوشد با برخورداری از این روش، مطالعه ای تحلیلی بر نگاره ی «زال و سیمرغ» را ارائه دهد. نتیجه این بررسی، در قالب نظام طبیعت و فرهنگ، تقابلی فضایی و کلی را میان بیان واقع گرا و اسطوره ای نشان می دهد. در انطباق نشانه های تصویری درنگاره ی عبدالعزیز و نشانه های کلامی شعر فردوسی، نیز آشکار می گردد که بنابر ماهیت ساختار تصویر نحو زمانی روایت به نحو مکانی تبدیل می یابد و نشانه های زبانی و صنایع بدیعی شعر به نشانه های تصویری ساده ی حالتی ترجمه می شود و نگارگر در حرکت از اثر ادبی به متن تصویری به شیوه ای تقلیل گرا دست می یازد. در آخر چنین عیان می گردد که گویا قهرمان صحنه ی نگاره و کنشگر اصلی روایت، یعنی زال، حلقه ی اتصال وجوه متضاد طبیعت و فرهنگ قرار گرفته و دو فضا را به هم پیوسته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p609452 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!