اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری

چکیده:
به منظور بررسی اثر فرم فیزیکی خوراک شروع کننده گوساله های شیری بر عملکرد و متابولیت های خونی، 18 راس گوساله ماده براون سوئیس با وزن (2/1±5/39 کیلوگرم) پس از تولد، به طور تصادفی انتخاب شده و تیمارهای خوراکی زیر به آنها اختصاص داده شد: خوراک شروع کننده به صورت آسیاب شده (شاهد)، خوراک شروع کننده به صورت حبه، خوراک شروع کننده به صورت حبه مخلوط که تمام جو و نیمی از ذرت آن خیسانده و غلتک خورده بود. جیره ها از لحاظ پروتئین خام یکسان بودند. افزایش وزن در بین تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0P<) و در تیمار شاهد (16/45 کیلوگرم) کمتر از تیمار حبه (25/53 کیلوگرم) و تیمار حبه مخلوط (08/54 کیلوگرم) بود. میزان مصرف خوراک بدون در نظر گرفتن زمان در تیمار شاهد (14/68 کیلوگرم) کمتر از تیمار حبه (03/80 کیلوگرم) و تیمار حبه مخلوط (69/85 کیلوگرم) بود و ضریب تبدیل غذایی (به طور میانگین 2) در تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آلی در تیمار شاهد کمتر از تیمارهای دیگر بود (05/0P<) ولی بین تیمار حبه و حبه مخلوط اختلاف معنی داری وجود نداشت. قابلیت هضم ماده خشک در تیمار شاهد کمتر از تیمار حبه مخلوط بود، اما بین تیمار حبه و تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0P<). غلظت گلوکز خون تحت تاثیر تیمارها اختلاف معنی داری نداشت؛ ولی غلظت نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهد از تیمارهای دیگر بیشتر بود (05/0P<). به طورکلی، یافته های این آزمایش نشان داد که خوراک شروع کننده به فرم حبه و حبه مخلوط می تواند موجب بهبود افزایش وزن در گوساله های شیری گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p612689 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!