فراوانی بیماری سلیاک در مبتلایان به انواع سوءهاضمه

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری سلیاک ممکن است با سوءهاضمه تظاهر یابد. این مطالعه برای بررسی شیوع بیماری سلیاک و همراهی آن با انواع مختلف سوءهاضمه و همچنین، بررسی ضرورت بیوپسی از اثنی عشر بیماران مبتلابهسوءهاضم هی بدون زخم انجام شد.

روش ها

تمام بیماران مراجعه کنندهی مبتلا به سوءهاضمه، به دو گروه همراه با زخم پپتیک (زخم معده و زخم اثن یعشر) و بدون زخم پپتیک (سوءهاضم هی شبیه اختلال حرکتی و سوءهاضمه ی شبیه زخم)دست هبندی شدند. بیوپسی از قسمت دیستال اثن یعشر برای تمام بیماران انجام شد و در بیماران دارایآتروفی پرز، آزمون های سرولوژی از نظر بیماری سلیاک (آنت یبادی ضد گلیادین و آنت یبادی ضد ترانسگلوتامیناز بافتی) انجام شد. در پایان شیوع بیماری سلیاک و همراهی آن با انواع مختلف سوءهاضمه ارزیابی گردید.

یافته ها

از 810 فرد مبتلا به سوءهاضمه، 703 نفر دچار سوءهاضم هی بدون زخم بودند و 107 نفر زخم پپتیک نیز7%) ازمبتلایان به سوءهاضم هی بدون / 5%) از مبتلایان به زخم پپتیک و 54 نفر (7 / داشتند. 6 نفر (6زخم علاوه بر آتروفی پرز، آنتی بادی ضد گلیادین یا آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی مثبت داشتند که به عنوان بیمار مبتلا به سلیاک در نظر گرفته شدند ولی تفاوت معن یداری بین بیماری سلیاک و انواع بیماری سیلیاک در مبتلایان به سوءهاضم هی بدون (Odds ratio، P > 0/ سوءهاضمه پیدا نشد (051 بود. / زخم نسبت به بیماران مبتلابه زخم پپتیک 4

نتیجه گیری

در آندوسکوپی مبتلایان به سوءهاضمهی بدون زخم، آندوسکوپیس تها باید به دقت نماهای دئودنوم را ازجهت بیماری سلیاک بررسی کنند. اگرچه این کار به عنوان غربالگری روتین توصیه نمی شود، ولی شایدبرای مبتلایان به سوءهاضم ه های مقاوم، مناسب باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p616949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.