عوامل موثر بر یادگیری دربین دانش جویان دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده:
مقدمه
یادگیری، جریان پیوسته ای است که شامل تغییرات نسبتا پایدار در رفتار نهفته فرد می باشد به طوری که طیف وسیعی از رفتارها و واکنش های شخصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو بررسی عوامل موثر بر یادگیری و افزایش و تقویت راهبردهای یادگیری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
روش بررسی
دراین مطالعه با توجه به مطالعات نظری درزمینه عوامل موثربریادگیری، پرسش نامه ای تدوین شد و توسط دانش جویان به تفکیک جنس و رشته تحصیلی و معدلشان تکمیل گردید و داده های تجربی به دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.این بررسی توصیفی روی نمونه ای به حجم 200نفرانجام شد وبرای این منظور ازفرضیات روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید.
نتایج
با توجه به نتایج به دست آمده یادگیری تحت تاثیر عوامل مختلفی در محدوده راهبردهای یادگیری، عادت های مطالعه و انگیزش قرار می گیرد. میانگین میزان مطالعه دانش جویان در کل 24ساعت، 3 ساعت و 15 دقیقه و میانگین میزان خواب شبانه ایشان در حدود 6 ساعت بوده است هم چنین 63% از دانش جویان به فعالیت های غیردرسی می پرداختند و 50% آن ها برنامه ریزی منظمی داشتندو94% از دانش جویان به رشته تحصیلی خود علاقه مند بودند. با تفکیک جنس، معدل و رشته تحصیلی تفاوت های معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت راهبردهای یادگیری، عادت های مطالعه و انگیزش از جمله عوامل موثر بر یادگیری هستند که میزان اثربخشی هر یک از این عوامل با تاکید بر جنس و معدل و رشته تحصیلی متفاوت است به عبارت دیگر عواملی مانند جنسیت، معدل ورشته تحصیلی به عنوان متغیرمستقل تاثیر به سزایی را بر متغیروابسته یادگیری دارند بنابراین پاسخ های آزمودنی ها درموارد ذکرشده با یکدیگر متفاوت بوده است به گونه ای که این تفاوت ازنظر آماری معنادار می باشدومی توان درسطوح احتمالات 01/0و05/0 این تفاوت ها را پذیرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p620170 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.