بررسی فون عقرب ها در مناطق دارای موارد بالای عقرب زدگی در استان هرمزگان سال 86 - 1385

پیام:
چکیده:
مقدمه
کژدم ها در کشور ما هر ساله تعداد زیادی از افراد را در مناطق مختلف کشور و از جمله استان های گرمسیر مثل استان هرمزگان مصدوم می نمایند. استان هرمزگان معمولا رتبه دوم میزان عقرب گزیدگی در کشور را دارد و هر ساله بیش از 10 مورد مرگ ناشی از عقرب گزیدگی گزارش می شود. هدف این مطالعه، شناسایی گونه های مختلف عقرب در استان در جهت کاهش مشکلات ناشی از آن می باشد.
روش کار
به منظور تعیین فون کژدم های مناطق دارای موارد بالای عقرب زدگی در استان هرمزگان مطالعه ی توصیفی- مقطعی طراحی و در طول سال های 86- 1385 اجرا گردید. روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی بود و کژدم ها به دو روش صید شبانه و بررسی پناهگاه های روزانه صید گردیدند.
نتایج
در مجموع 818 نمونه کژدم از شش شهرستان بندرعباس، پارسیان، میناب، حاجی آباد، خمیر و بستک صید شد که از این تعداد 440 نمونه (8 /53%) ماده و 378 نمونه (2 /46%) نر بودند. مجموعه ای متشکل از 10 گونه کژدم از سه خانواده Scorpionidae، Buthidae و Liocheliade به عنوان فون کژدم های استان شناسایی گردید که گونه Odontobuthus doriae (Buthidae) با 8 /28% (236 نمونه) گونه غالب استان بود. شهرستان پارسیان با 281 نمونه (3 /34%) بیشترین وفور را داشت. یافته ها نشان داد که گونه Hemiscorpius lepturus (Liochelidae) (گادیم) خطرناک ترین کژدم کشور و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از عقرب زدگی در استان است. این گونه با 177 نمونه (6 /21%) سومین گونه غالب استان بود.
نتیجه گیری
وفور دو کژدم خطرناک گادیم و عقرب سیاه در محدوده شهرها و روستاهای دارای موارد بالای عقرب زدگی در استان هرمزگان و نیز در داخل اماکن انسانی در این مناطق بالا می باشد. در این مطالعه گونه Scorpio maurus (Scorpionidae) برای اولین بار از استان هرمزگان و گونهH. jayakari (Buthidae) برای اولین بار از سواحل شمالی خلیج فارس گزارش می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -214
لینک کوتاه:
magiran.com/p623593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.