ارزش QTd در پیش آگهی پس از سکته قلبی حاد

پیام:
چکیده:
مقدمه
QT Dispersion (QTd) به معنی اختلاف بین حداکثر و حداقل فاصله QT (QT interval) به دست آمده از 12 لید ECG می باشد و بازتابHemogeneity رپولاریزاسیون بطنی است. مشخص شده است که QTd در سکته حاد قلبی افزایش می یابد و QTd طولانی سبب افزایش ریسک بیماری های عروق کرونری، بروز آریتمی های قلبی و مرگ قلبی ناگهانی می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط QTd طولانی و پیش آگهی بیماران بعد از بروز انفارکتوس حاد میوکارد می باشد.
روش کار
در این مطالعه مورد - شاهدی، 79 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد را به صورت تصادفی و 21 نفر را که هیچ گونه بیماری قلبی نداشتند به عنوان گروه کنترل بررسی کردیم. اندازه فاصله QT را در 12 لید ECG در 24 ساعت اول پس از انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین در روز 6-4 بعد از MI از روی ECG سطح بدن اندازه گیری نمودیم. بیمارانی که اختلالات یونی و یا سابقه مصرف داروهایی از قبیل دیژیتال، ضد آریتمی گروه Ia و یا هر گونه بیماری زمینه ای که می تواند روی گرادیان بطنی تاثیر بگذارد داشتند، از مطالعه خارج کردیم. طبق تعریف QTd را اختلاف بین فاصله QT ماگزیمم و QTمینیمم در هر کدام از 12 لید ECG در نظر گرفتیم.
نتایج
بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین QTd در 24 ساعت اول بعد از انفارکتوس حاد میوکارد برابر 18 /42±82 /92 میلی ثانیه و 6-4 روز بعد از آن معادل 27 /33±30 /80 میلی ثانیه بود (04 /13% کاهش)؛ در حالی که این مقدار در 21 نفر گروه کنترل برابر 77 /16±14 /47 میلی ثانیه بدست آمد (0000 /0=P). آریتمی در 1 /24% (79 /19 نفر) از بیماران دارای انفارکتوس حاد میوکارد وجود داشت (35%-1 /15%: 95% CL). در این گروه از بیماران، متوسط حداکثر QTd برابر 7 /44±7 /124 میلی ثانیه به دست آمد در حالی که این مقدار در بیماران بدون آریتمی 9 /32± 1/100 میلی ثانیه بود (0116 /0=P). همچنین نشان داده شد که با بالارفتن میزان QTd درصد بروز آریتمی فزآینده خواهد بود.
نتیجه گیری
وسیله تشخیصی مناسب و غیر تهاجمی برای تعیین پیش آگهی بیماران بعد از انفارکتوس حاد میوکارد به شمار می رود و QTd طولانی بیانگر پیش آگهی بد بیماران بعد از انفارکتوس حاد میوکارد می باشد و سبب افزایش بروز آریتمی در این بیماران خواهد شد
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p623595 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.