وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های قلبی-عروقی عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. شواهد اخیر نشان داده است افزایش رادیکال های آزاد و تضعیف قدرت آنتی اکسیدانی می تواند در پاتوژنز بیماری های قلبی-عروقی دخیل باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی می باشد.
روش کار
در این مطالعه مورد شاهد، 58 بیمار مبتلا به گرفتگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی به عنوان گروه مورد و 55 نفر شخص سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. مقادیر ویتامین E با کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC)،گلوتاتیون و مالون دی آلدهید (MDA) با اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS1-11 و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
سطوح پلاسمایی MDA بیماران (65/40 ± 93/114 نانومول در لیتر) نسبت به گروه شاهد (52 /17±49 /50 نانومول در لیتر) افزایش چشمگیری (05 /0 >p) نشان داد. بین مقادیر ویتامین E بیماران با گروه شاهد (3 /6 ± 55 /28 در مقابل 4 /7 ± 07 /32 میکرومول در لیتر؛ 05 /0 >p) و گلوتاتیون بیماران با گروه شاهد (48 ± 01 /43 در مقابل 4/63 ± 4 /124 نانومول در لیتر؛ 05 /0 >p) اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بین سطوح MDA با ویتامین E و گلوتاتیون ارتباط معنی دار و معکوس مشاهده شد (05 /0P<).
نتیجه گیری
یافته های ما مبنی بر، اختلال در تعادل اکسیدان/آنتی اکسیدان گویای آن است که افزایش استرس اکسیداتیو احتمالا در پاتوژنز بیماری های قلبی-عروقی دخیل است. شناخت دقیق فرآیندهای مسبب این تغییرات به همراه مکانیزم های مولکولی آن، شاید بتواند راهکارهای درمانی جدیدی برای این بیماران فراهم آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p623596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.