مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مشکلات مختلفی باعث کاهش کارآیی کارآموزی در عرصه می شود. شناسایی این مشکلات، اولین گام برای کاهش آنها به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین مشکلات آموزش بالینی کارآموزی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود.
روش کار
این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی تمامی 59 نفر ازدانشجویان سال آخر کارشناسی مامایی و پرستاری انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای شامل سه بخش بود: بخش اول مشخصات فردی؛ بخش دوم، سوالاتی در رابطه با مشکلات آموزش بالینی کارآموزی در عرصه که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده بود و بخش سوم یک سوال باز در رابطه با نظرات دانشجویان در زمینه مشکلات آموزش بالینی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
نتایج
مهم ترین مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان عبارت بود از کمبود امکانات رفاهی (2 /71%)، کمبود فضای آموزشی مناسب جهت کارآموزی (39%)، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالینی (3 /37%)، ناکافی بودن امکانات و تسهیلات مراکز آموزشی (6 /35%) و کمبود مربیان باتجربه برای آموزش در محیط های آموزش بالینی (6 /35%).
نتیجه گیری
پیشنهاد می شود از مربیان با تجربه در آموزش دانشجویان استفاده شود و امکانات و تجهیزات لازم در محیط های بالینی فراهم گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p623599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.