به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های یزد)

چکیده:
مقدمه
فرهنگ سازمان، بیانگر شخصیت سازمان است. فرهنگ شامل ارزش ها، نرم ها، محسوسات و نشانه های اعضای سازمان و رفتارشان است. با توجه به اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و اینکه عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد، امری محدود، وقت گیر و پرهزینه است و با توجه به نقش بسیار مهم فرهنگ سازمان در موفقیت سازمان ها و غفلت بسیاری از مدیران کشورمان از این امر مهم، مطالعه، تحقیق و اشاعه این مباحث، گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است. در این راستا این مقاله درصدد است تا به عارضه یابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی در مراکز خدمات درمانی استان یزد بپردازد.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی برروی یک نمونه ی 95 نفری از کارکنان مراکز خدمات درمانی یزد انجام گرفته است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. این پرسشنامه مبتنی بر 10 بعد و 44 معیار در ارتباط با مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی تهیه شده است.
نتایج
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کل، ابعاد فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده بر اساس مدل EFQM، در مراکز خدمات درمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با این حال نتایج رتبه بندی با TOPSIS نشان داد که بعد ابتکار فردی و هدایت رهبری نسبت به سایر ابعاد از وضعیت بهتری برخوردار است.
نتیجه گیری
سازمان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگریز از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. رهبری سازمان، برنامه ریزی استراتژیک، ارتقاء و رضایت کارکنان، استفاده بهینه از منابع و تدوین و بکارگیری فرآیندها از جمله عواملی هستند که طراحی و استقرار برنامه های بهبود مرتبط با آنها می تواند سازمان ها را در جهت رشد و تکامل به پیش ببرد. بی شک تلاش برای حصول به نتایج و ارزیابی های دوره ای و بازنگری در برنامه ها نیز برای دست یابی تعالی بسیار ضروری است. در این راستا فراهم کردن شرایط و امکانات لازم به منظور بهبود ابعاد فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده در این پژوهش، علاوه بر این که باعث ایجاد شرایط مطلوب برای سازمان و کارکنان می گردد، می تواند زمینه های لازم جهت رشد و تعالی سازمانی را نیز در برگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p628547 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!