مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی

چکیده:
مقدمه
سلولهای NKT جمعیتی از سلولهای T هستند که ویژگیهایی از سلولهای NK را بروز میدهند. این سلولها علاوه بر اعمال اجرایی نقش مهمی در تنظیم پاسخهای ایمنی دارند. اهمیت این سلولها در عفونتهای درون سلولی مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به خوبی روشن نشده است. هدف این مطالعه بررسی تعداد این سلولها در خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و مقایسه آن با افراد مصون نسبت به سل است.
روش بررسی
این مطالعه از نوع مورد- شاهدی است و چهار گروه از افراد سالم و بیمار شامل 25 بیمار مسلول مقاوم به درمان، 30 بیمار مسلول تازه تشخیص داده شده که درمان نگرفته بودند و 30 فرد سالم با تست توبرکولین جلدی مثبت (PPD+) و 30 فرد سالم با تست توبرکولین جلدی منفی (PPD-) انتخاب شدند. تعداد دو جمعیت از سلولهای NKT با مارکرهای Vα24Vβ11 و CD3CD56 در خون محیطی این افراد با استفاده از فلوسایتومتری تعیین و در گروه های مورد مطالعه مقایسه شد.
نتایج
یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد سلولهای Vα24+Vβ11+ در خون محیطی بیماران مسلول تازه تشخیص داده شده و بیماران مسلول مقاوم به درمان به طور معنی داری کمتر از افراد سالم PPD+ بود در حالیکه تعداد سلولهای CD3+CD56+ در گروه های مورد بررسی تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه کاهش تعداد سلولهای NKT با مارکرهای Vα24 وVβ11 ممکن است درعفونت زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بویژه در بیماران مسلول مقاوم به درمان نقش داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p628548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!