بررسی تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

چکیده:
مقدمه
بخش مراقبت های ویژه یکی از بخش های پر استرس برای بیماران می باشد و استرس سبب ایجاد تغییراتی در شاخص های فیزیولوژیک بیماران می گردد. بنابراین استفاده از یک روش کم هزینه و آرام بخش جهت پایدار نگهداشتن شاخص های فیزیولوژیک ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک شامل نبض، تنفس، فشار متوسط شریانی، درجه حرارت و اشباع اکسیژن شریانی می باشد.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی با اندازه گیری های مکرر است که در آن 46 نفر از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهدای تجریش مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های فیزیولوژیک بیماران در روزهای دوم، سوم و چهارم بستری در بخش ICU، 10 دقیقه قبل و 10 دقیقه و 30 دقیقه بعداز ماساژ استروک پاها کنترل گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج
یافته ها نشان داد که پس از 5 دقیقه ماساژ پاها بطور معنی داری تعداد نبض، تعداد تنفس و فشار متوسط شریانی کاهش (P<0.001) و درصد اشباع اکسیژن شریانی افزایش می یابد (P<0.001) در مورد درجه حرارت با اینکه کاهش درجه حرارت بعد از ماساژ معن یدار بود، اما تغییرات حاصله بسیار کم بوده و از نظر بالینی می توان گفت درجه حرارت بیماران تقریبا ثابت مانده است.
نتیجه گیری
یافته ها فعالیت پاراسمپاتیکی بدنبال ماساژ پا را نشان می دهند که باعث تغییر در پاسخ های فیزیولوژیک، ایجاد احساس آرامش و کاهش اضطراب بیماران می گردد. بدین تر تیب می توان با استفاده از یک روش ساده، کم هزینه و غیرتهاجمی از اضطراب بیماران در بخش مراقبت های ویژه کاست و سبب پایدار نگهداشتن شاخص های فیزیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از بالا بودن علایم حیاتی شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
76
لینک کوتاه:
magiran.com/p628552 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!