علل ایجاد کننده اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران.

پیام:
چکیده:
مقدمه
اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایع ترین اشتباهات نظام های بهداشتی (بالای 78 درصد) است که نتایج بسیار مرگباری به دنبال دارد. در مقالات علل متعددی در بروز آن ذکر شده است که لزوم شناخت دقیق این دلایل را روشن تر می کند..
هدف
این مطالعه با هدف تعیین علل ایجاد کننده اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران انجام گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی 100نفراز پرستاران بخشهای مختلف چندین بیمارستان پرسشنامه 3 قسمتی را که شامل اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات شغلی و بخش سوم شامل سوالاتی در مورد اشتباهات دارویی بود، تکمیل کردند. اعتبار پرسشنامه توسط اعتبار محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد تعیین شد و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد.
یافته ها
53 درصد نمونه ها در طول فعالیت کاری حداقل یکبار دچار اشتباه دارویی شده بودند که شایع ترین نوع اشتباهات دارویی بترتیب شامل دوز اشتباه دارو (27 درصد)، ندادن دارو (22 درصد) و زمان اشتباه دارو (18درصد)، بود. بیشترین میزان اشتباهات دارویی در گروه سنی 30-25 سال (51 درصد)، در بخشهای کودکان و نوزادان (60 درصد) و عمدتا در شیفت صبح (65 درصد) رخ داده بود. عمده ترین دلایل ایجادکننده اشتباهات دارویی هم بترتیب شامل بار کاری زیاد (70 درصد)، کارکنان کم (62 درصد)، خستگی جسمی یا روحی (59 درصد) وساعات کاری زیاد (58 درصد) بود.
بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان دهنده این است که 3 دلیل عمده ایجادکننده اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران به علل سازمانی-انسانی مربوط می شود. در واقع نارسایی نظام های بهداشتی درمانی باعث افزایش اشتباهات دارویی می شود. شناسایی این عوامل نظام های بهداشتی و پرستاران را در رفع این علل و کاهش اشتباهات دارویی و بهبود کیفیت مراقبت و افزایش ایمنی بیمار یاری خواهد داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p631379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.