بررسی نظرات بیماران بستری در بخشهای داخلی جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به رعایت حریم شخصی

چکیده:
مقدمه
محدوده قلمرو و حریم شخصی از مفاهیم پایه پرستاری است. ماهیت مراقبتهای طبی و پرستاری اغلب به گونه ای است که ورود به قلمرو و فضای شخصی مددجویان اجتناب ناپذیر است. برآورده شدن این نیاز برای بهبودی مددجو ضروری است.
هدف
پژوهش حاضر به منظور بررسی نظر بیماران بخشهای داخلی جراحی در مورد رعایت حریم شخصی آنان صورت گرفت.
روش
این پژوهش یک مطالعه پیمایشی است. که 400 بیمار با روش نمونه گیری غیر احتمالی به طریق سهمیه ای در آن شرکت داشتند. روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با پرسشنامه بود. پرسشنامه در برگیرنده ویژگی های فردی و 17 سوال جهت تعیین نظرات بیماران در مورد رعایت حریم شخصی با استفاده از مقیاس 4 درجه ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای من-ویتنی، کروسکال والیس و از شاخصهای مرکزی و پراکندگی جهت توصیف داده ها استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد "عدم استفاده از وسایل خصوصی شما برای دیگران " با میانگین نمره 48/3 بالاترین مورد رعایت شده و "معرفی خودشان (کارکنان درمانی) به شما قبل از ارائه مراقبت" با میانگین 81/1 از دید بیماران شرکت کننده کمترین مورد رعایت شده بود. بین ویژگی های فردی مانند جنس، محل سکونت، بخش و رعایت حریم شخصی ارتباط معنی داری وجود داشت(P<005)، بدین صورت که افراد مذکر، ساکن در شهرو بخش جراحی میزان رعایت حریم شخصی را بیشتر از سایر گروه ها ذکر کردند.
بحث و
نتیجه گیری
مشخص شدن جنبه های حریم شخصی که کمتر رعایت شده، نشان می دهد که این موارد از نظر بیماران دارای اهمیت بوده و رعایت آنها توسط پرستاران و تیم درمانی ضروری است. بدیهی است اصلاح عملکرد در محیطهای بالینی در بهبود مددجو و آرامش روحی او نقش بسزایی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p632164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!