تاثیر آموزش به روش سخنرانی تعاملی برتوانایی شناختی بهورزان شهرستان کرمان در مورد بهداشت سالمندی

چکیده:
مقدمه
شناخت صحیح نیازهای سالمندان از مهمترین مسائل اساسی بهبود کیفیت زندگی در هر کشوری است. با افزایش جمعیت سالمندان، مشکلات عدیده مربوط به سلامتی و صرف هزینه خدمات بهداشتی درمانی در این گروه توجه همه جانبه به سالمندان ضروری است.
هدف
تعیین تاثیر آموزش به روش سخنرانی تعاملی برتوانایی شناختی بهورزان شهرستان کرمان در مورد بهداشت سالمندی بوده است.
روش
این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی است که با مداخله برنامه آموزشی (بهداشت سالمندان) با سبک سخنرانی تعاملی در گروه مورد مطالعه (کلیه بهورزان شهرستان کرمان104 n= نفر) با انجام پیش آزمون و پس آزمون (27 سوال از نوع چهار گزینه ای نمره 1 در موارد صحیح و صفر برای موارد غلط و احتساب نمره بر مبنای 20) اجراشد و تاثیر آن بر متغیردانش مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های پارامتریک،t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
میانگین نمره دانش واحدهای پژوهش قبل و بعد از آموزش به ترتیب9/1±79/12، 69/1±4/17 بود. بین میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری (001/0P<) وجود داشت. همچنین بین متغیرهای سن، مدت خدمت با نمره میزان یادگیری ارتباط معنی دار (01/0P<) مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
به منظور آموزش و ارتقاء سلامت سالمندان، شناخت بهورزان از دلایلی که سالمند به خاطر آن نیاز به مراقبت دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج نشانگر اثر بخشی آموزش به روش سخنرانی تعاملی بر یادگیری بهورزان بوده است لذا گسترش برنامه های آموزشی در خصوص سالمندی در گروه هدف ضروری است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p632167 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!