بررسی افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان پرستاری و مامایی شرق گیلان

چکیده:
مقدمه
افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی در جهان است که می تواند هرفردی را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی های فعلی که درداخل وخارج کشورما بر روی دانشجویان صورت گرفت، شیوع آن را از (10/37 تا 8/64 درصد) گزارش کرده اند وبه نظر می رسد که دانشجویان گروه پزشکی به دلیل موقعیتهای استرس زای بالینی نسبت به این اختلال آسیب پذیرتر باشند. عوامل متعددی را در بروز افسردگی دخیل می دانند نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل و اسکان در خوابگاه.
هدف
پژوهش حاضر با هدف تعیین افسردگی وعوامل موثر برآن در دانشجویان پرستاری ومامایی شرق گیلان صورت گرفت.
روش
این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است و نمونه مورد مطالعه مبتنی برکل جامعه بوده که کل دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان (لاهیجان و لنگرود) که 110 نفر بودند و تمایل به شرکت درپژوهش داشتند، نمونه مورد مطالعه را تشکیل می دادند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه ای در دو بخش بود که بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک واحدها وبخش دوم مربوط به سنجش میزان افسردگی براساس آزمون سنجش افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS10 تجزیه و تحلیل گردید و از آمار توصیفی درقالب جداول فراوانی واز آزمونهای آماری کروسکال والیس، آنالیزواریانس وآزمون دقیق فیشر به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید.
نتایج
میانگین سن دانشجوبان مورد معالعه 20 سال (2 سال) تعیین گردید. دانشجویان مجرد، رشته پرستاری و ساکن در خوابگاه وسال دوم تحصیلی به ترتیب (3/96%)، (7/77%)، (1/77%) و(40%) ازنمونه های موردمطالعه را تشکیل می دادند. میزان شیوع افسردگی متوسط تا شدید حدود(5/24%) بود. دانشجویانی که درجاتی از افسردگی را داشتند شامل (10%) شدید، (5/14%) متوسط، (3/37%) خفیف و(2/38%) بدون افسردگی یا میزان خیلی کم افسردگی بود. این مطالعه نشان داد که بین سن، جنس، وضعیت تاهل و سکونت در خوابگاه، رشته تحصیلی با میزان شیوع افسردگی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر فراوانی افسردگی در بین دانشجویان است. جا دارد مسئولان با راه اندازی، مرکز مشاوره دانشجویی و یا تقویت این مراکز تعداد مبتلایان به افسردگی را کاهش دهند و با شناخت سریع و به موقع از عواقب خطرناک آن پیشگیری نمایند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p632170 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!